Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. június 28., szerda

Napi felülről:

„Ugyan mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, önmagát azonban elveszti, vagy tönkreteszi?”

Lukács evangéliuma 9. rész 25. vers*

Áldott szerdát, megelégedett, hasznos és maradandó életet kívánok minden testvérem számára!

Megérte? Ezt nemcsak utólag, múlt időt használva érdemes megkérdezni önmagunktól, hanem a jelenben is fontos feltenni és megválaszolni: Mi a haszna annak, amit teszek, ahogyan élek? Érdemes-e így folytatni tovább vagy változásra, irányváltásra volna szükségem? Butaság, ha csak sodródunk az árral, miközben hatalmat kaptunk arra, hogy tudatos és jól végiggondolt döntéseket hozzunk a jövőnkkel kapcsolatban. Utólag már felesleges lesz siránkozni és bánkódni, miközben az alkalmas időben eltévesztettük a célt. Az a probléma, hogy mindaz, amit a lelkem békessége árán, annak kárára szerzek meg, azzal nem több leszek végül, hanem a vesztemet okozza. Bármennyit is tartok a markomban a földi javakból az a végén mindenképpen kifolyik az ujjaim közül, ezért nem éri meg a mennyei Atya nélkül tervezni sem a jelenemet, sem a jövőmet. Nem mulandó dolgokat kell megszereznem, hanem olyanokat, amelyek túlmutatnak az elmúláson, mert örök kincsek. Isten szeretete, a Szentlélek vigasztaló jelenléte és Jézus Krisztus kegyelme menti meg, tartja meg és élteti a lelkemet mindörökre.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem azt akarod, hogy elvesszek vagy tönkre menjek, hanem azt, hogy teljes életem legyen általad és veled!

*Egyszerű fordítás

2023. június 26., hétfő

Napi felülről:

„Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!”

31. zsoltár 2. vers*

Áldott hétfőt, a mennyei Atyánál megtalált biztos segítséget kívánom minden testvérem számára a megszégyenüléssel, megaláztatással és elbukással szemben!

Akit sarokba szorítanak, annak már nincs hová menekülnie, de a jó hír az, hogy az Örökkévaló még ilyen helyzetben is képest kiutat biztosítania felfelé a rászorulónak. Ezt nem tudjuk egyedül, magunktól megtenni, mert képtelenek vagyunk rá, de neki semmi nehézsége sincs ezzel kapcsolatban. A hit és bizalom kulcsával a szívünkbe beléphetünk abba a menedékbe, amit számunkra készített el. Ez akkor is igaz, amikor hibát követtünk el és ennek a következménye miatt kell szégyenkeznünk és akkor is, amikor igazságtalanság ér bennünket. Abban lesz csak különbség, hogy mit kér tőlünk ezek után a mennyei Atya. Ez a rejtekhely nem egy sötét zug, ahol elbújhatunk minden következmény elől és elkerülhetjük a vizsgálódást, hanem Isten világosságába való előre menekülés. A kisgyermek odafutása, bújása a szülői karok közé, hogy ott mondhassa el gondját, bánatát, ahol legjobban szeretik őt, még akkor is, ha ezzel nem elkerüli, hanem sietteti a számadást. A lélek őszinte segélykiáltása az Úr felé nem megszégyenülés vagy vereség, hanem a győzelem előszobája!

Mennyei Atyám, hozzád jövök, menekülök, hogy világosságod menedék legyen számomra és ne kelljen megszégyenülnöm vagy elbuknom!  

*Revideált új fordítás

2023. június 25., vasárnap

Napi felülről:

„Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket neked megparancsolok; akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak mindenkor, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát Istened, az Úr.”

Mózes ötödik könyve 12. rész 28. vers*

Áldott vasárnapot, Istennel együtt járó, látó és neki engedelmeskedő életet kívánok minden testvérem számára!

Nagyszerű érzés, amikor kiegyensúlyozott, megelégedett szívvel élhetünk. Amikor a körülményektől függetlenül nem vádol a lelkiismeretünk, mert békességünk van önmagunkkal és azt tesszük, amit helyesnek és jónak gondolunk. Ez azonban egy igen törékeny és sérülékeny állapot mindaddig, amíg az Örökkévalóval nem rendezzük a kapcsolatunkat. Ha csak ebben a földi életben reménykednénk, akkor ki lehetne hagyni a Mindenhatót a számításból, habár akkor sem lenne érdemes, hiszen az egész teremtés az ő alkotása, de a testi létnél többre születtünk. Ezért annyira lényeges megismerni Isten ránk vonatkozó tervét és benne lenni jóakaratába. Ahhoz igazodni, amit ő lát jónak, követendőnek, igaznak és helyesnek, mert így az ő békessége vehet körül bennünket és őrizheti meg szívünket, lelkünket mindenkor. Az ebből fakadó áldások pedig megnyugodhatnak az utódainkon is, és olyan örökséget hagyhatunk rájuk, ami sokkal többet ér minden kincsnél és vagyonnál. A mennyei Atyát látó, vele együtt gondolkodó és érző lelkiismeret az alapja annak, hogy az életünk jó irányba haladjon és beteljesedjen!

Mennyei Atyám, hálát adok igéd, parancsod útmutatásáért, amelyek az életre vezetnek most és mindörökké!

*Revideált új fordítás

2023. június 23., péntek

Napi felülről:

„Örökkévaló, milyen csodálatosak tetteid! Gyönyörködnek bennük, akik ezeket vizsgálják és csodálják!”

111. zsoltár 2.vers*

Áldott pénteket, az Örökkévaló munkájának és tetteinek egyre mélyebb felfedezését és az abban való őszinte gyönyörködést kívánom minden testvérem számára!

Minden, ami szép és jó az életben, akár a természetben találunk rá, akár emberi alkotás vagy a kapcsolataink gyümölcse azért is van, hogy a szívünknek, lelkünknek legyen miben gyönyörködnie. Az Örökkévaló úgy álmodta és teremtette meg a világot, hogy az ne csupán célszerű legyen, hanem egyben csodálatos is. Innen van bennünk a vágy és a tehetség a művészetek iránt, hiszen maga Istenünk az eredeti Művész, aki jókedvéből, öröméből formálta meg a mindenséget. Ő szeret gyönyörködni abban, amit elvégzett és ebbe az örvendezésbe bennünket is meghívott. Az igényesség, a minél szebbre való törekvés nem felesleges időpazarlás, hanem az emberségünk egyik fontos ismérve. A szépség felfedezése, csodálata és gyönyörűsége segítség abban, hogy helyesen lássuk és értékeljük a mennyei Atya értünk végzett fáradozását és áldozatát. Aki nem lusta vagy hanyag arra, hogy keresse, kutassa és vizsgálja Isten csodálatos, nagyságos és felséges tetteit, az kincseket, örömöt és boldogságot találhat minden nap!

Mennyei Atyám, csodálatos, lelkesítő és bátorító mindaz, amit alkottál, létrehoztál és mai is végzel értem, velem és miattam!

*Egyszerű fordítás

2023. június 22., csütörtök

Napi felülről:

„Tudd meg tehát, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az Úr, hiszen te keménynyakú nép vagy!”

Mózes ötödik könyve 9. rész 6. vers*

Áldott csütörtököt, a meg nem érdemelt ajándékok felismerését és hálás értékelését kívánom minden testvérem számára!

 A puszta létezésünket nem kiérdemeltük, hanem lehetőségként, ajándékként megkaptuk, hogy megfelelően éljünk vele. Komoly nehézséget fog okozni számunkra, ha jutalomként tekintünk azokra a körülményekre, amelyekért nem mi dolgoztunk meg és nekünk megjáró javakként, amelyeket nem az érdemeinkért vagy igazságunkért kapunk. A szülői szeretet, amely körül veszi a kisgyermeket, annak ellenére, hogy csak annyit tett, hogy megszületett. A családi örökség, amiért nem mi fáradoztunk, mégis a miénk lehet. Az, hogy mindezekkel milyen módon élünk majd, gyarapítjuk vagy elherdáljuk az nagyban függ attól, hogy megfelelően értékeljük-e ezeket az áldásokat. Isten szeretete, jóindulata és segítsége sem azért vesz bennünket körül, mert megérdemeltük, hanem azért, mert ő így döntött. Van helye az érdemeinknek, a teljesítményünknek és az igazságunknak is, de csak akkor fogjuk helyesen kezelni őket, ha tisztában vagyunk azzal, hogy megajándékozottak vagyunk. Az a legnagyobb értékünk, hogy szeretnek bennünket és az, ha mi is ugyanezt tehetjük.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy minden igazságtalanságom és keménységem ellenére is lehajoltál hozzám és mint gyermekedet öleltél magadhoz Jézus Krisztus által.

*Revideált új fordítás

2023. június 21., szerda

Napi felülről:

„A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 9. vers*

Áldott szerdát, a lélek tiszta fényének, mennyei világosságának hasznos, kívánatos és áldásos gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

A tisztán látáshoz megfelelő fényre van szükségünk. A lelkünk számára a mennyei világosság biztosítja ezt a lehetőséget. Az egészséges élet akkor virágzik és gyümölcsözik, ha elegendő fény áll a rendelkezésére. Amikor világosságban élünk, akkor nem másokra kell hagyatkoznunk, hogy megmondják, mit kellene látnunk és hogyan kellene élnünk, hanem saját magunk leszünk képesek arra, hogy azt tegyük, ami ténylegesen helyes, jóságos és igazságos. A gondolkodásunk, szavaink és a tetteink árulkodnak arról, hogy sötétben tapogatózunk, vagy van világos célunk és látásunk. A felülről érkező, mennyei fény bevilágítja azt az utat, ami a felfelé vezet, ezért nincs szükségünk semmilyen kerülő útra, rejtőzködésre vagy keresgélésre, hanem egyszerűen, átláthatóan és teljes bizonyossággal tehetjük a legjobbat, amire csak képesek vagyunk. Ezért első sorban arra kell törekednem, hogy ne engedjek a sötétség csábításának, a hiábavaló és haszontalan gondolatok és cselekedetek kísértésének, hanem éljek Isten őszinte, tiszta és számonkérhető világosságában, amelynek mindig jó gyümölcs lesz a következménye.

Mennyei Atyám, hálát adok a világosságért, amely tőled származik és bevilágítja a szívemet is, hogy onnan élet, jóság, igazságosság és egyenesség fakadjon!

*Revideált új fordítás

2023. június 20., kedd

Napi felülről:

„Ne beszélj alapos ok nélkül senki ellen, különben ostobának tűnhetsz!”

A példabeszédek könyve 24. rész 28. vers*

Áldott keddet, bölcs, megfontolt és építő szívet és szavakat kívánok minden testvérem számára!

A különbözőségeink alapvetően ajándékok és az egészséges kapcsolatok elengedhetetlen hozzátartozói. Nem egyformák kell, hogy legyünk, hanem az egységet, a közösséget kell építenünk a saját adottságainknak megfelelően. A gondolat azonban mindig ott kísért a lelkünkben, hogy elítéljük azokat, akik mások, mint mi, nem hozzánk igazodnak. Ezért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a felszínes és könnyelmű véleményünk ne sodorjon bennünket kellemetlen helyzetbe és ne derüljön ki, hogy mennyire ostobák vagyunk, voltunk. Amikor társadalmi alapértékként megjelent a gyűlölködés, illetve a valós emberi értékek átértelmezése és félre tétele. Amikor a megtévesztés soha nem látott lehetőséget és tért kapott a józan gondolkodás héttérbe szorításával, nem is egyszerű megmaradni bölcs és igaz embernek, aki nem engedi magát félrevezetni és nem áll be az ellenségeskedők sorába. Amikor valaki gyorsan és elég hangosan mondja, képviseli a féligazságot, hazugságot, az lehet, hogy hatékony fegyver mások ellen, de valamit fontos éréket minden esetben le fog rombolni. Ez nem a mennybe vezető útirány, az arra van, ahová az igazságosság és az elkötelezett szeretet vezet!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy minden valós gonoszságom ellenére te látod a szívem vágyát utánad, a jó és igaz után!  Taníts, hogy bölcs és megfontolt szívvel lássak, gondolkodjak és szóljak!

*Egyszerű fordítás

2023. június 19., hétfő

Napi felülről:

„Minden, ami tőletek függ szeretetben történjen!”

Pál első levele a korinthusiakhoz 16. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, a szeretetben megélt gondolatok, szavak és tettek kincseit, örömeit és erejét kívánom minden testvérem számára!

A világ legtöbb eseményére nincs befolyásunk, nem mi döntjük el, nem mi vagyunk a felelősek érte. Arra érdemes összpontosítani, ami a mi hatáskörünk, amit tőlünk, a hozzáállásunktól függ. Több, mint elhatározás kérdése, hogy a saját dolgaink milyen lelkülettel, szívvel és indulattal mennek végbe. Sokszor vágy szintjén megvan bennünk az akarat a jóra, de nincs erőnk azt végrehajtani, mert a hitünk, jellemünk nem elég szilárd, határozott és rendíthetetlen. Ebben segít a szeretet naponkénti gyakorlása. Először annak a felismerése és azért való hálaadás, hogy Isten mekkora türelemmel, gondoskodással és jóakarattal van felém. Szeretete naponként körülvesz, ha kell bátorít, ha szükséges akkor határozottan helyreigazít, de mindig hűséges és megbízható. Erre építve, ebből kiindulva kell a szívemet is megtanítani, átformálni, hogy már a rejtett gondolataimat is a szeretet uralja és töltse be. Ebben ráadásul még segítséget is kapok a Szentlélek jelenléte által, aki, ha el is felejtettem a lelkemmel újból és újból kész megkóstoltatni a mennyei Atya szeretetének jó ízét. Minden, ami tőlem függ, rajtam áll, az szeretetben foganjon, szülessen és növekedjen!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert jóságod, szereteted körülvesz, bátorít és segít megtanulni a helytállást minden jóban és helyesben.

*Saját fordítás

2023. június 18., vasárnap

Napi felülről:

„Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod!”

Ézsaiás könyve 63. rész 17. vers*

Áldott vasárnapot, a mennyei Atya segítségének, vezetésének és szeretetének mély vágyát és valóságos jelenlétét kívánom minden testvérem számára!

Nem mindig zavarja, bántja a szívünket, az az állapot, amikor távol vagyunk az Örökkévaló ismeretétől, jelenlététől. Éljük a saját kis életünket, megpróbálunk boldogulni, ahogyan tudunk és megelégszünk annyival, hogy a végén elfogadjuk, beletörődünk a sorsunk alakulásába. Lelkünk igazi felismerése az lesz, amikor hiányozni kezd Isten közelsége. Nem azt érezzük igazi problémának, hogy nincs elegendő pénzünk, hanem azt, hogy nincs elégséges hitünk. Nem azért panaszkodunk, mert nehézségeink vannak, hanem azért, mert a szívünk megkeményedett és nincs benne lobogó szeretet. Nem embereket hibáztatunk, hanem a mennyei Atyánál keressük a kérdéseinkre a választ és tőle várjuk a megoldást is. Ez az a lelki állapot, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy újra felülről formálható legyen a szívünk és valódi, maradandó változásokat vigyen végbe az életünkbe az Úr. Nem az ő szeretete változott meg, ha velünk bajok vannak, hanem mi tévedtünk messze tőle. Ezen pedig nem szerencse vagy a véletlen fog segíteni, hanem az odafordulásunk és elindulásunk a mennyei családunk felé.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden tévelygésem, keménységem ellenére kereshetlek és megtalálhatlak téged, mert abban leled örömöd, hogy felelj szívem őszinte bűnbánatára és vágyára!  

*Revideált új fordítás

2023. június 17., szombat

Napi felülről:

Végül Jézus ezt mondta az asszonynak: „A hited megmentett téged, menj békességgel!”

Lukács evangéliuma 7. rész 50. vers*

Áldott szombatot, a megmentő, felszabadító hit békességét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Egy asszony, aki egy nyilvánvalóan elrontott élettel a háta mögött, a környezete megvetése és lenézése ellenére vágyott valami igazán jó után. Nem akarta tovább folytatni azt az utat, ami ideig vezetett, és elkezdett hinni abban, hogy az Örökkévaló talán még rajta is megkönyörül, neki is lehet esélye egy tiszta életre. Nem nyugodott bele rossz sorsában, de nem is másokban kereste a hibát, hanem meg akart változni a szíve legmélyétől kezdve. Érezte és tudta, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha a múltja nem fogja őt visszahúzni, megakadályozni az új kezdetben. Ezért megragadta az alkalmat, hogy találkozhat Jézussal. Beszélni nem is mert vele, csak kifejezni őszinte szeretetét és a hitét abban, hogy Isten még neki is megbocsáthat, mindazok ellenére, amit addig tett. Jézus nem csupán értékelte ezt a hozzáállást, de meg is erősítette, hogy bűnei megbocsáttattak, kinyílt számára a mennybe vezető út és bátran elindulhat rajta a felülről kapott békességgel. Ez vár ma is mindazokra, akik a mennyei Atyánál keresik a megoldást, tőle várják az életük változásának a lehetőségét és többre vágynak emberi erőlködésnél. Az élő Istenben való hited ment meg téged is, és ad esélyt a békesség útjára, amely már valóban felfelé vezet.

Mennyei Atyám, hálát adok mert benned találhattam meg a lelkem békességét, a bűneim rendezését és az új élet erejét!

*Egyszerű fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!