Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2021. október 27., szerda

Napi felülről:

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.

Timóteushoz írt első levél 1. rész 5. vers*

Áldott szerdát, tiszta, őszinte és képmutatás nélküli hitet, szeretetet és reménységet kívánok minden testvéremnek!

A nagy és szép szavak, ígéretek, emberi bölcselkedések sohasem pótolhatják a megtisztított szív és lelkiismeret, hátsó szándék nélküli szeretetét. A megtévesztő és másokat megvezető beszédünk, tetteink a képmutatásunk varázsköpenye, amely mögött ott rejtőzködik az önző és féltékeny énünk akarata. Kihasználni a környezetünket, folyamatos elvárásokkal bombázni, sakkban tartani és lelkiismeret-furdalásra kényszeríteni a körülöttünk élőket az én-központú szív gonosz művészete. Az eltorzult és beteges lelkület a saját problémáit, vágyait mások hibáztatásával és kárára szeretné orvosolni. A mennyei Atya bennünk és legbelül kezdi meg a gyógyítást, mert nem az a bajunk, hogy nem elég kívánságunk teljesült még eddig, hanem az, hogy a legalapvetőbb forrásaink, a szívünk, lelkiismeretünk, és hitünk szennyeződött be és mutat rossz irányba. Jézus Krisztus abba halt bele és azért támadt fel, hogy ne lehessen semmi akadálya annak, hogy a szívünk megtisztuljon, a lelkiismeretünk helyreálljon és a hitünk Istenbe vetett élő reménység lehessen. Ez a felülről kapott szeretetet, amely a mi életcélunkká is lett és lehet!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem hagytál az önzés kilátástalanságában, mert megtalált felszabadító és megtisztító szereteted!

*Revideált új fordítás

2021. október 26., kedd

Napi felülről:

Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt.

Efézusi levél 1. rész 18. vers*

Áldott keddet, a szív tisztánlátását, a lelkünk hálás örömét és békességét kívánom minden testvéremnek!

Igaz, hogy vannak, akik képesek nyitott szemmel is aludni, de ez nem azt jelenti, hogy a látásuk is éber ebben az esetben. A szemen keresztül érkező információt ilyenkor felváltja egy álomvilág. A szív szemeit is csukva tarthatja a lélek álmodozó alvása, amikor egyszerűen nem vesszük észre, nincs látásunk az Isten hatalmas dolgaira, mert egy bezárt világban gondolkodunk. Természetesen a Mindenható képes az álmainkon keresztül is üzenni számunkra, de mennyivel több az, amikor érzékelhetjük, láthatjuk is az ő országát és valóságát. A szív szemének megnyílása, megvilágosítása biztosítja a lehetőséget, hogy felfogjuk, megismerjük és használjuk is a mennyei Atya minden értelmet meghaladó dicsőségének örökségét, amelyet az övéinek készített. Ez felülmúlja minden álmunkat és elképzelésünket. A mindennapok valósága gyakran végtelenül nehéznek tűnik, sokszor ezért menekülünk az álmaink és vágyaink világába. Istenünk azonban Jézus Krisztusban megnyitotta számunkra az ő országát, hogy miközben itt élünk és küzdünk, már világosan láthassuk a győzelmes jövőnket is.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megismerhetlek és benned megláthatom mindazt a jót, amit elkészítettél számomra, hogy reménységgel élhessem a napjaimat!

*Egyszerű fordítás

2021. október 25., hétfő

Napi felülről:

Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.

139. Zsoltár 17-18. vers*

Áldott hétfőt, az élet csodájának bátorítását és Istenünk jelenlétének az erejét kívánom minden testvéremnek!

Egy szegényes, sivár élet rendkívül elszomorító és egyben lehangoló is tud lenni. Leginkább az fájó, hogy Isten nem ezt tervezte, és nem is ezt akarja velünk kapcsolatban. A teremtéstől kezdve egy élményekben, kihívásokban és feladatokban gazdag életre alkotott bennünket, amelyben teljesen megélhetjük emberségünket a vele való közösségben. Minden eset, amikor nélküle akarjuk betölteni a szükségeinket, és boldogulni a mindenapjainkban óhatatlanul céltévesztéshez vezet. Az a felfedezés és rácsodálkozás, amely a mennyei Atyánál vár ránk, semmi mással nem pótolható. Mint, amikor kinyílik az ünnepi ajtó, amely mögött ott várnak ránk az ajándékok és sorban bontogatjuk ki a meglepetéseket. A saját erőnknek, lehetőségeinknek nagyjából ismerjük a korlátait, határait, de a Mindenható szándékának, akaratának nagyságából vajon mennyit láttunk meg eddig, és mi minden van még ebből előttünk? Az őszi természet színpompájától a lélek felszabadulásának csodájáig és ezeken túl is, ott sorakoznak az Isten kedvességének bizonyítékai. Ne csak távolról szemléljük mindezt, hanem legyünk benne teljes szívvel mindabban, amit ő készített!

Mennyei Atyám nem tudom megszámolni mindazt a jót, amit velem tettél és teszel naponta, de ma is vágyom átélni, hogy veled fedezzem fel a rám váró csodákat!

*Revideált új fordítás

2021. október 24., vasárnap

Napi felülről:

Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 3. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, Isten szeretetében való megerősödést, és a Jézus Krisztusban való hit elmélyülését kívánom minden testvéremnek!

Amíg kisgyermekek vagyunk, nem mehetünk bárhová egyedül, mert egyszerűen veszélyes. Nem vagyunk képesek felfogni az igazi kockázatokat, és sok szempontból védtelen és kiszolgáltatott az életünk. Szükségünk van a szüleink, vagy más felnőttek vezetésére, irányítására és védelmére. Ez teljesen természetes, és senki sem gondolja, hogy ez megalázó vagy lealacsonyító lenne egy kicsiny számára, mert pont az ő segítségére, boldogulására történik mindez. Sajnos van olyan is, amikor ezt rossz szándékú emberek kihasználják és visszaélnek vele. A szív és a lélek érettsége nem párhuzamosan halad a test változásaival. Van olyan időszak, amikor a test már erőtlen és tehetetlen, miközben a lélek egészséges és tettre kész. A szív sokkal tovább maradhat gyermek, mint a szervezetünk és ez nem probléma, hanem egy lehetőség, hogy ezen keresztül Jézus Krisztusban rátaláljunk a lelkünk mennyei Atyjára és otthonára. Itt is veszélyes, amikor a szívünk gonosz indíttatású hangokat fogad el és követ, de az Úrnak van egy nevünkön szólító, szeretettel teljes hangja, amire érdemes odafigyelni. A szívünk egészségesen Isten szeretetében és Krisztus vezetésében képes növekedni és éretté válni!

Mennyei Atyám, hálát adok neked türelmes nevelésedért, vezetésedért és segítségedért! Köszönöm, hogy szereteted éltet, és segít a lelki érettség útján!

*Revideált új fordítás

2021. október 23., szombat

Napi felülről:

Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!

18. Zsoltár 3. vers*

Áldott szombatot, a szív felszabadult lélegzetvételét, és a test felüdülését kívánom minden testvéremnek!

Amikor a saját erősségeinkre gondolunk, általában a legjobb tulajdonságainkat, képességeinket vagy éppen lehetőségeinket vesszük számba. Ezek a számunkra biztos pontok, azok az alapok, amelyre leginkább tudunk építkezni. A szorgalmunk, pontosságunk, munkabírásunk, kapcsolataink vagy anyagi helyzetünk mind-mind segíthetnek felépíteni az álmaink életét, de általában rádöbbenünk, hogy mindezek önmagukban elégtelenek egy teljes és boldog valóságra. Ehhez nem még több pénzre, hatékonyabb munkavégzésre vagy befolyásosabb kapcsolatokra van szükségünk, hanem magára a Mindenható jelenlétére, arra a biztonságos helyre, amit ő készített számunkra. Segít újraalapozni az életünket, hogy olyan rendíthetetlen és szilárd értékekre építkezzünk, amelyek semmilyen körülmény között nem mennek tönkre, földrengés és viharbiztos mennyei megoldások. Márpedig védelemre, oltalomra, elrejtettségre és szabadításra szükségünk van, és milyen csodálatos, hogy ezt nem önmagunknak muszáj kiépíteni, hanem a mennyei Atya lehet mindez számunkra!

Mennyei Atyám, te lettél, maradtál és leszel az életem alapja, építője és védelmezője! Áldott légy terveidért!

*Revideált új fordítás

2021. október 22., péntek

Napi felülről:

De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.

Ézsaiás könyve 43. rész 1-2. vers*

Áldott pénteket, Isten szeretetének biztonságát, védelmét és erejét kívánom minden testvéremnek!

Mert ahhoz, hogy célt érjünk, át kell kelni azokon a folyókon, amelyek akadályként keresztezik az utunkat és igen veszélyesek. Meg kell tapasztalni a tűzben járás és kipróbáltság tisztító erejét, ahhoz hogy az igazi, maradandó értékeink a felszínre kerüljenek. Az egyik lehetőség, hogy megpróbáljuk elkerülni ezeket a félelmetes helyzeteket, és mindig visszamenekülünk a megszokott életmódunkba. Ezzel viszont meggátoljuk a növekedésünket, és az Istennek való engedelmességünket is. Ráadásul mindenképpen el fognak érni bennünket elkerülhetetlen viharok és tűzvészek, amelyekben elveszíthetünk mindent, amit addig megpróbáltunk megtartani. A leggyakoribb, hogy emberi erőlködéssel, bölcsességgel és tapasztalattal vágunk neki a folyamoknak és lángoknak. Másokba kapaszkodva, vagy éppen kihasználva őket próbálunk elevickélni valameddig, kibírni az égető valóságot. A mennyei Atya egészen más utat készített az őt szeretők számára. Jézus Krisztusban arra hívott el, hogy kövessük őt, hogy vele és benne éljük át a sodró áradat erejét, és az átkelés biztonságát. A perzselő tűzpróbák félelmet keltő hatalmát, de a megtartatás bizalmát is.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te szólítottál meg, te fogadtál be és veled kelhetek át tűzön, vízen, hogy elérjem hitem célját és beteljesedését!

*Revideált új fordítás

2021. október 21., csütörtök

Napi felülről:

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan,…

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 1. rész 11. vers*

Áldott csütörtököt, a jóban való őszinte, mély gyönyörködést és a hit hatalmas cselekedeteit kívánom minden testvéremnek!

A szépségben való gyönyörködés sem megy egyszerűen, mert a nehézségeink, problémáink súlya annyira leterhelő és figyelemelterelő lehet, hogy észre sem vesszük azt a sok csodát, ami körülvesz bennünket. Pedig az egészséges életet nem csupán a megfelelő táplálkozás, testmozgás és pihenés biztosítja, hanem a jó és szép felfedezése, az abban való gyönyörködés, elmélyülés is. Hiszen ezek formálnak bennünket teljes és igaz emberré, azzá, akivé megteremtettünk. Kaptunk képességet és lehetőséget a tervezésre, megvalósításra, de arra is, hogy örömmel visszanézzünk az alkotásra, és időt adjunk, hagyjunk a hálával való betöltekezésre. Ne szalasszuk el a mai napon azokat a pillanatokat, amelyek azért adattak, hogy bevilágítsák sötét gondolatainkat. Ne hamarkodjuk el döntéseinket, tetteinket, nehogy kihagyjuk a hit életformáló cselekedeteit! Istenünk hatalmas módon képes bennünket alakítani, és az engedelmességünk által ki is ábrázolódhat rajtunk az ő jó terve, amiben az egész menny gyönyörködni fog!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy a sok rossz között kaptunk lehetőséget a szépre és nemesre, mert ez a te jóakaratod!

*Revideált új fordítás

2021. október 20., szerda

Napi felülről:

Mindenkor örüljetek,…

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5. rész 16. vers*

Áldott szerdát, a szív rendíthetetlen örömét, a lélek mély békességét és a hit szárnyait kívánom minden testvéremnek!

A szív békességéből fakadó öröm és szeretet az a biztonságot, gyógyulást és reménységet adó közeg, amelyben érdemes megélni a mindennapjainkat. Ez a lélek felülről táplált tüze, a bensőnk legmélyében izzó, lángoló erő, amely képes a legfagyosabb időszakokban is megtartani az otthon melegét legbelül. Az örömforrásokra létszükségletünk van, mert nélkülük kopár sivataggá válik a létünk, ezért keressük, kutatjuk őket, és sajnos legtöbbször beérjük egy-egy könnyen, gyorsan múló kóstolóval, lehetőséggel, amiért képesek vagyunk óriási árat kifizetni, talán még a lelkünket is feláldozni. A mennyei Atya ténylegesen örömre teremtett bennünket, de ennek teljességét csak a vele való élő közösség képes számunkra biztosítani. Mint az elektromos eszközeink, amelyek ideig, óráig képesek akkumulátorról működni, de folyamatosan csak akkor, ha a hálózathoz is csatlakoztatjuk őket. Vagyis az életünk legfontosabb kihívása a közvetlen és állandó szeretetkapcsolat az Atyával, hogy a legkegyetlenebb körülmények között is legyen összeköttetésünk az mennyei örömforrással.

Mennyei Atyám, köszönöm a szívem mély és biztonságot adó örömét, amit benned találtam meg!

*Revideált új fordítás

2021. október 19., kedd

Napi felülről:

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által,…

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5. rész 9. vers*

Áldott keddet, a hit békességét, a reménység örömét és a szív szeretetét kívánom minden testvéremnek!

Annyi harag, düh és neheztelő indulat talál meg minket nap, mint nap, hogy sokszor nem is vagyunk képesek higgadtan és jól kezelni őket. Nem csak arról van szó, ami kívülről érkezik hozzánk, hanem arról is, ami bennünk fakad és lángol fel. Ezeket kivétel nélkül meg lehet magyarázni valamilyen bosszantó, bántó körülménnyel, hozzáállással vagy személlyel, de azt belül érezzük, hogy nem ez a mi vágyott közegünk. Az is rossz érzés, ha ránk haragszanak, de az is leterhelő, amikor mi hordozzuk a felháborodásunk súlyát. E mögött ott van, hogy vágyunk a jóra, és szeretnénk megfelelően cselekedni, de sok esetben mégis rosszul döntünk, eltérünk a helyes iránytól és célt tévesztünk. A saját vagy mások hibáit, bűneit, nem tudjuk megszüntetni, legfeljebb kordában tartani, de az ezekre adott válaszaink függnek attól, hogy a mennyei Atya megbocsátó szeretete átjárt-e már minket? Ebben oldódhat fel az a keménységünk, hogy velünk sem kíméletesek mások, ezért mi is jogosan haragszunk. Isten nem haragra rendelt bennünket sem így, sem úgy, hanem arra hogy Jézus Krisztusban elnyerjük lelkünk szabadságát és örökségét.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a harag helyett a megbocsátást hoztad el számomra Jézusban, és azt az ajándékot, amely minden elképzelést meghalad!

*Revideált új fordítás

2021. október 18., hétfő

Napi felülről:

Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.

János evangéliuma 15. rész 8. vers*

Áldott hétfőt, gyümölcsöző napokat és Isten dicsőségének jelenlétét kívánom minden testvéremnek!

Minden új nap egy új lehetőséget biztosít arra, hogy az életünk ne csupán lét legyen, hanem gyümölcsöző élet. Amikor nem épphogy túléljük a megpróbáltatásokat, hanem minden kihívás egyben felkészülés legyen egy jobb, dicsőségesebb időszakra. A mennyei Atya velünk kapcsolatos tervéből nem vette ki a nehézségeket, a szenvedést és a fárasztó odaszánást, de mindezeket valóságos módon képes átformálni, beleépíteni a bőséges gyümölcsöt termő életünk sikerébe. Egy szőlővessző nem aggódik azon, hogy vajon képes-e teremni, hanem végzi a feladatát, mert ezért él. Arra születtünk, hogy képesek legyünk Isten dicsőségére és ebből következően a saját boldogságunkra élni, fejlődni és kiteljesedni. Nem vágyálom, elérhetetlen képzelgés, hogy a Mindenható gyümölcskertjének díszei legyünk, megbecsült tagjai, és örömét lelje bennünk. Mindez Jézus Krisztus, az igazi szőlőtő erejével, segítségével és közösségével válik valósággá és mindennapos folyamattá. Tanulni, növekedni és fejlődni sohasem szégyen, de elengedhetetlen alap ahhoz, hogy betöltsük küldetésünket.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az életem ereje és dicsősége!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.