Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. szeptember 18., vasárnap

Napi felülről:

“Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.”

Zsidókhoz írt levél 10. rész 22.vers*

Áldott vasárnapot, a megújult szív, a megtisztított lelkiismeret őszinte ünnepét kívánom minden testvérem számára!

A mennyei Atya lépett először felénk. Áthidalva a mennyet és a földet Jézus Krisztusban magához hívott és fogadott bennünket. Ez egy isteni mértékű közeledés, amely nélkül semmi esélyünk nem lenne. A mi kis hitlépéseink ehhez képest porszemek, de nem elhanyagolhatóak. Az Örökkévaló számon tartja a legegyszerűbb, legkisebb, de őszinte vágyunkat, gondolatunkat és tettünket is, amellyel felé fordulunk. Amikor hozzá tartunk, azt bátor, tiszta lelkiismeretből fakadó cselekedetek és szeretet tettek kísérik. A mai nap újabb lehetőség arra, hogy szívvel, hittel és reménységgel gondolkodjunk és éljünk, ahelyett, hogy tovább sajnálkoznánk, aggódnánk és keseregnénk. A legrosszabb utazást is könnyebb megélni úgy, ha tudjuk, már hazafelé tartunk, oda, ahol örömmel várnak ránk. Márpedig ennek az emberi létnek ez az egyik titka, amely Jézusban tárul fel előttünk, hogy nem csupán e földi életben reménykedhetünk, nem itt kell mindent megszereznünk, átélnünk, mert ennél sokkal több vár ránk az Atyánál.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert Jézus Krisztus által megtisztítottál és örök otthont készítettél számomra. Őszinte, igaz szívvel és teljes hittel vágyom ma is hozzád!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 17., szombat

Napi felülről:

“Szívemben hallom, hogy azt mondod: Az én arcomat keressétek! A te arcodat keresem, ó, Uram!”

27. zsoltár 8. vers*

Áldott szombatot, az Örökkévaló bátorító szavát és a szív Istenben elrejtett biztonságát kívánom minden testvérem számára!

             Az életünk minden egyes pillanata különleges csoda, még akkor is, amikor éppen az ellenkezőjét gondoljuk róla. Ráadásul nem egy önmagában való, önmagáért élő lehetőség, hanem attól lesz teljes, hogy megoszthatjuk másokkal. Ennek egy még mélyebb megélése, amikor az Örökkévaló jelenléte, közelsége és biztonsága is része lesz a lényünknek. Talán még pontosabb úgy fogalmazni, hogy a szívünk, lelkünk kerül közösségbe Istennel, aki örömével vár ránk.

             Az a fejlődésünk egészséges velejárója, hogy kialakul az énképünk, tudatosul bennünk, hogy kik is vagyunk és megismerjük a szívünk, lelkiismeretünk belső hangját. Ezt követi az a mély vágy, hogy egy társsal, baráttal közös hangot találjunk, összeérjen a lelkünk és öröm töltsön el bennünket már csak a jelenléte is. Hatalmas ajándék és áldás felülről, hogy a szívünk megértheti, felfoghatja és válaszolhat az Úr hozzánk szóló szavára. Ez egy különleges kiváltság, amelyben a mennyei Atya szeretetéből részesülhetünk. Sokakhoz eljut Isten hangja, de a kemény szívekhez süket fülek tartoznak, azok viszont, akiknek lelkében visszhangra talál, azoknak minden elkezd a javukra munkálkodni.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megszólítottál, magadhoz hívtál és megújítottad az életemet!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. szeptember 16., péntek

Napi felülről:

“Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”

János evangéliuma 8. rész 10-11. vers*

Áldott pénteket, a vádlások, a megterhelő múlt és a szégyenteljes tettek alóli felszabadult, reményteljes életet kívánok minden testvérem számára!

             A hűtlenség, a gonoszság, a hazug tettek nem attól lesznek szégyenteljesek, hogy kitudódnak, hanem attól, hogy elkövettük őket. Rengetek erőt, időt és energiát fordítunk arra, hogy eltakarjuk, leplezzük hibáinkat, tévedéseinket, mert szeretnénk, ha csak a szebbik énünket látnák mások, de amíg a kirakat mögött a bűneink élnek és virulnak, addig kettős, képmutató életre kárhoztatjuk magunkat. Nagyon haragszunk azokra, akik bármilyen módon nyilvánosságra hozzák vétkünket, mert ezt sokkal nagyobb gonoszságnak gondoljuk, mint azt, amit mi elkövettünk.

             Jézust miközben tanított igen kényes és kellemetlen helyzetbe próbálták belerángatni azzal, hogy egy házasságtörés női vádlottját vezették elé, azért, hogy valamelyik oldalon azonnal foglaljon állást. Arra viszont nem számítottak, hogy Jézus sem a bűn, sem a bűnös vádlók pártájára nem áll. Sőt először az ítélkezőket szembesítette saját gonoszságukkal, és teremtett lehetőséget arra, hogy becsülettel járjanak el.  Ezután az asszonynak adott egy új esélyt arra, hogy más, jobb emberként menjen tovább a bűneit hátrahagyva.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ki akarsz menteni mind a másokat vádló önigazságomból, mind az életemet megmérgező bűneimből!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 15., csütörtök

Napi felülről:

“Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben,”

Pál levele a filippiekhez 1- rész 9. vers*

Áldott csütörtököt, bővölködő, gyarapodó és túlcsorduló szeretetet kívánok minden testvérem számára!

A szeretetet akkor lesz termékeny és gyümölcsöző, amikor mélyen belegyökerezik valakinek a személyiségébe. A felszínes, futó szeretet, szerelem érzések könnyen fellobbannak, de ugyanilyen hirtelenséggel el is tűnnek. A szeretetnek át kell hatni az egész lényünket! A lelkünk, szívünk, értelmünk, akaratunk teljességét képes megragadni, bevonni és használni, mert tökéletesen összeillő velük, hiszen így lettek megalkotva. Minél inkább megismerünk valakit annál teljesebben tudjuk szeretni. Amikor megértjük a másikat, sokféle közös tapasztalaton átmegyünk, akkor kerülünk igazán közel egymáshoz, mélyülnek el az érzéseink. A mennyei Atya terve, akarata és vágya, hogy ez a tőle induló szeretetet tegyen gazdaggá bennünket. Első sorban azzal, hogy ezen keresztül kapcsolódunk hozzá, másod sorban pedig úgy, hogy az emberi kapcsolataink erőforrása, mozgatórugója és mércéje is ez lesz. A legjobbat kérjük, amikor ezért imádkozunk akár magunkért, akár másokért, mert aki ezen az úton jár, ebben gyarapodik, növekszik az biztos, hogy a menny felé tart.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem elzártad, hanem megnyitottad szereteted kincsestárát. Segíts, hogy ebből gazdagodjak, adakozzak és éljek naponta!

*Újonnan revideált Károli-Biblia.

2022. szeptember 14., szerda

Napi felülről:

“Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.”

121. Zsoltár 5. vers*

Áldott szerdát, a mennyei védelem biztonságát és az Örökkévaló oltalmazó szeretetét kívánom minden testvérem életére!

             Akármennyire is szeretnénk, be kell látnunk, hogy semmiképpen se tudunk teljes és valódi védelmet, biztonságot kialakítani önmagunk számára. Az óvatosság, figyelem és körültekintő bölcsesség elengedhetetlen ahhoz, hogy legalább saját hibánkból ne kerüljünk bajba, és a mások gondatlanságából fakadó veszélyek egy részét is elhárítsuk, de ennek vannak határai. Amíg jól mennek a dolgaink, addig nem is nagyon foglalkozunk a sérülékenységünkkel, szinte sebezhetetlennek érezzük magunkat, de a betegségeink határozott figyelmeztető táblák ezen a területen.

             Azt viszonylag könnyű elismerni, hogy akármilyen életrevaló gyermekek is voltunk, szüleink, környezetünk gondoskodása nélkül meghaltunk volna. Nehezebb meglátni, hogy a lelkünk tekintetében is fennáll annak a szüksége, hogy mennyei gondoskodás alatt éljünk, hogy el ne vesszünk, hanem életünk legyen.  Nem szégyen, ha bevalljuk, hogy egyedül nem megy, és kérjük az Úr védelmét, oltalmát és megőrző hatalmát, hogy mennyei Atyánk gondoskodjon rólunk jóakarata szerint. Ezzel leszünk kedves gyermekei, örömének beteljesítői.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én őrizőm, védelmem és oltalmam, benned reménykedem minden nap!

*Új Fordítású Biblia

2022. szeptember 13., kedd

Napi felülről:

“Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel.”

Zsidókhoz írt levél 3. rész 12. vers*

Áldott keddet, az Istenben gyökerező hit és bizalom győzelmét kívánom minden testvérem számára!

Amikor a gyomokat, vadhajtásokat időben észrevesszük, még viszonylag könnyű őket eltávolítani. Még a legsúlyosabb betegségek közül is a legtöbb gyógyítható, ha korán elkezdődik a kezelésük. Az emberi szív sem egyetlen pillanat alatt válik a hitetlenség és gonoszság otthonává, ezért kell ügyelni az árulkodó jelekre, nehogy elmérgesedjen a helyzet. Az egyik veszélyes út, amikor a testi vágyainknak adjuk át az irányítást, a hitünk, meggyőződésünk és a józan eszünk helyett. A pillanatnyi érzéseink lesznek az iránymutatók, hiába tudjuk az értelmünkkel, hogy ez nem helyes. Az, hogy boldogságra vágyunk, elfogadásra és megbecsülésre teljesen természetes igényünk, hiszen erre lettük megteremtve, de az már egyáltalán nem mindegy, hogy miként próbáljuk meg ezt elérni. Az Örökkévaló alkotása vagyunk, ezért vele együtt teljesedhet be minden igaz álmunk, őszinte és tiszta vágyunk. Tévedés, hazugság és önbecsapás, hogy Isten nélkül jobban boldogulhatunk, szabadabbak lehetünk és nem befolyásol bennünket senki és semmi. A mennyei Atya nem mondott még le rólunk és igen nagy árat fizetett azért, hogy megszabadulhassunk a kötelékeinktől, visszataláljunk téves útjainkról, ezért soha ne pártoljunk el tőle! Vigyázzunk és figyeljünk oda, hogy a környezetünkben is a hit gyümölcsei teremjenek, a hűtlenség, önzés és rosszindulat helyett!

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy szívem nálad talált békességet, otthont és szeretetet, ehhez akarok ragaszkodni mindörökké!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 12., hétfő

Napi felülről:

“Zavard el, aki másokat kigúnyol! Vele együtt elmegy a viszály is, megszűnik a vitatkozás és gyalázkodás.”

Példabeszédek könyve 22. rész 10. vers*

Áldott hétfőt, bölcs békességet és a jó közösség megbecsülését kívánom minden testvérem számára!

Mások gúnyolása, nyilvános megalázása az egész közösség elleni bűn, mert valójában mindenkit érint. Ahol ez elfogadott, megtűrt, ott a veszekedés, gyalázkodás és szidalmazás is gyakorta vendégeskedik, és a kapcsolatok az őszinte megbecsülés helyett a félelemre, számítgatásokra és hátsó szándékra fognak épülni.  Mindezek kistestvére a pletykálkodás, a rosszindulatú hírek terjesztése, amibe sokszor azért kapcsolódunk bele, hogy addig se mi legyünk kibeszélve. Kísértés mindig lesz rá, hogy ilyen vagy ezekhez hasonló módszerekhez folyamodjunk, de nem törvényszerű, hogy teret is engedjünk számukra. A csúfolódón nem az segít, ha türelmesek, elnézőek vagyunk vele, mert ezzel csak bátorítjuk, mintha mi is igazat adnánk neki, hanem az, ha határozottan leállítjuk és elítéljük ezt a hozzáállást. Már gyermekkorban maradandó, életen át hordozott sebeket okozhat, ha valaki ennek a céltáblájává válik. Azokban pedig, akik látják, hallják, de nem tesznek semmit kialakulhat egy érzéketlenség, hamis önvédelem, ami a személyiség- és jellemfejlődés útjába fog állni. Isten arra teremtett bennünket, hogy jó kapcsolatokat építsünk, és amikor kell védjük is meg ezeket a rájuk leselkedő veszélyektől!

Mennyei Atyám, hálás vagyok azokért a jó közösségekért, amelyekkel megajándékoztál! Segíts, hogy a gonosz rombolására mindig nemet tudjak mondani, bármilyen emberi érdek is van mögötte!   

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 11., vasárnap

Napi felülről:

“Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. ”

Jeremiás könyve 29. rész 13. vers*

Áldott vasárnapot, Isten országának mind teljesebb felfedezését, örömét és erejét kívánom minden testvérem számára!

Az igazi és mély személyes kapcsolataink nem csupán egy találkozásból állnak, hanem egy hosszú távú elkötelezettségből. A házasság nem attól lesz boldog és tartós, ha egy fantasztikus menyegzővel sikerül elkezdeni. A naponkénti hűséges szeretet és figyelem az alapja az életen át tartó építő közösségnek. Istennel sem csak időnként érdemes foglalkozni! A mennyei Atyával való jó kapcsolatunk minden másnál fontosabb és értékesebb. Ő kész segíteni akkor is, amikor bajban, szükségben vagyunk, de ha csak ilyenkor keressük, az nem változtatja meg gyökeresen az életünket, nem oldja meg az igazi problémákat. Amikor ünnepnapokon vagy vasárnaponként szánjuk csak oda magunkat arra, hogy foglalkozzunk Isten szavával, az vajon az mutatja, hogy teljes szívvel és lélekkel keressük őt? Az Örökkévaló napi huszonnégy órában figyel az életünkre, vár ránk és törődik velünk, már amennyire engedjük. A kérdés az, hogy én kész vagyok-e a vele elérhető közösséget folyamatosan ápolni, szüntelenül keresni a lehetőséget, alkalmat arra, hogy mind jobban megismerjem őt és erejét? Az őszintén kereső szívet az Úr mindig örömmel és tárt karokkal fogadja!

Mennyei Atyám, köszönöm, felém való türelmes és hűséges szereteted!

*Revideált új fordítás

2022. szeptember 10., szombat

Napi felülről:

Az Örökkévaló így válaszolt: „Rendben van, én magam megyek veletek, hogy megnyugtassalak téged!”

Mózes második könyve 33. rész 14. vers*

Áldott szombatot, Isten békességének nyugalmát és vezetésének biztonságát kívánom minden testvérem életére!

Nem szeretnék eltévedni az élet útján. Arra vágyom, hogy szavaimnak, tetteimnek áldott gyümölcsei legyenek, amit én is élvezhetek, de másoknak is örömet, boldogságot hoznak. Mivel a létem nem a véletlenek összjátéka, hanem egy csodálatos ajándék felülről, ezért csak úgy teljesedhet ki, ha az Örökkévaló jelenlétében, vezetésében talál nyugalmat és békességet. Vannak feladataim, felelősségeim, amelyeket örököltem, vannak, amelyeket én választottam, de a legfontosabb, hogy ezek közül, ezeken túl melyekkel bízott meg a mennyei Atya, mert abban tud csak elkísérni, vezetni és tanítani. Ezek az igazán lényeges, maradandó és áldott utak. Nem érdemes egyetlen lépést sem tennem olyan irányban, ami eltávolít Isten szeretetétől, attól a reménységtől, amely a lelkem biztos kapaszkodója. Amikor kétségeim vannak, akkor van a legnagyobb szükségem arra, hogy elérjen Isten bátorítása, megerősítő üzenete és megnyugtató érintése, hiszen ő az élet forrása. Akkor vagyok rendben, a helyemen, amikor őt követem, nyugalma és békessége betölti a szívemet, lelkemet!

Mennyei Atyám, köszönöm bátorításodat! Hálát adok Szentlelked valóságos, megelevenítő és békességet hozó ajándékáért!

*Egyszerű fordítás

2022. szeptember 9., péntek

Napi felülről:

“Ne edd az irigy ember kenyerét, és ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában: Egyél, igyál! – mondja neked, de nem szívesen.”

Példabeszédek könyve 23. rész 6-7. vers*

Áldott pénteket, az irigység, hátsó szándék és képmutatás lelkületének nagy ívben való elkerülését kívánom minden testvérem részére!

Az a nehéz, hogy az irigység könnyen belopja magát a szívünk mélyére azzal a hamissággal, hogy ő képviseli az igazságunkat. Amikor pedig már teret nyert, elkezdi a szervező munkáját a lelkünkben és látványosan átrendezi a hozzáállásunkat. A hálaadást, megelégedést és az Istenben vetett békességet kisepri, hogy az önzés, neheztelés és elégedetlenség vehesse át a helyüket. A lelkiismeretünk érzi, hogy probléma van, de azzal altatjuk el és magyarázzuk meg mindezt, hogy valójában önmagunkat védjük, és így tudjuk csak megfelelően érvényesíteni a saját érdekeinket. Ez ráadásul hatékony módszer a feltűnésre, mások kihasználására, de egyenesen vezet lefelé a képmutatás, kétszínűség és hazugság mocsarába. Még csak belekóstolni sem érdemes ennek az ízeibe, mert a legvégén derül ki, hogy az egész csak átverés, és nemhogy a javunkra válna, hanem elvesztegetett idő és energia minden pillanat, amit erre pazaroltunk. A megtanult emberi viselkedéssel eltakart számító kedvesség nem előrelépés a jellemfejlődésünk során, hanem egyértelmű visszalépés. A mennyei Atya ennél pedig sokkal többet, jobbat és nemesebbet tervezett el számunkra!

Mennyei Atyám, segíts meg, hogy messze elkerülhessem az irigység és az irigy emberek csapdáit!

*Revideált új fordítás