Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2024. május 12., vasárnap

Napi felülről:

Ezt pedig vegyétek figyelembe: „Aki szűkösen vet, szűkösen fog aratni is, és aki áldással vet, áldással fog aratni is!” 

Pál második levele a korinthusiakhoz 9. rész 6. vers*

Áldott vasárnapot, az önként, hálaadással és bőkezűen odaszánt adományok, jótettek és szavak örömteli aratását kívánom minden testvérem számára!

A magvetés temetés, de a jövendő áldásokban való reménység cselekedete. Amit magunknak akarunk megtartani, őrizgetni, mert félünk elengedni, elvetni és befektetni az gyümölcsöt sem fog teremni számunkra, miközben a lehetőség ott volt a kezünkben. Tényleg azt gondoljuk, azt hitetjük el magunkkal, hogy velünk kapcsolatban nem működnek a lelki törvényszerűségek? Szűkmarkúan bánunk az elismerő szavakkal, a jogos dicsérettel mégis belül elvárnánk, hogy sokkal többször kapjunk ilyen megerősítéseket. Vagy, ha nagyritkán meg is tesszük ezt azonnali eredményeket várunk, mintha ez vásárlás lenne és nem magvetés. Fukarkodunk a szeretetünk különféle tetteivel, mert aggódunk, hogy azt a keveset is elveszíthetjük, amink van és nem merünk bízni a mennyei Atyába, hogy megsokszorozza mindazt, amit áldással teszünk másokért. Mégis felháborodunk, hogy velünk milyen kegyetlen a világ és mennyire kevés valódi szeretetet kapunk, pedig csak azt aratjuk, amit elvetettünk. Senki sem mondta, hogy a magvetés nem jár fáradsággal, nem kell hozzá sok türelem, kitartás és folyamatos odafigyelés, de bőséges eredményt csak ez hozhat. Vesd áldásokkal, kitartóan és hittel a szeretet magjait! Öntözd, ápold türelmesen, hűségesen és semmiképpen sem fog elmaradni az örömteli aratás!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert annyi mindennel ajándékoztál meg, szeretnék áldással vetni, befektetni ebből minél többet, mert ez az életem egyik fontos célja!

*Csia Lajos fordítás

2024. május 11., szombat

Napi felülről:

„Senkinek semmilyen botlásra való okot nem adunk, nehogy támadható legyen a szolgálatunk.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 6. rész 3. vers*

Áldott szombatot, az Istennel való együtt munkálkodás érzékenységét, felelősségét és örömét kívánom minden testvértem számára!

Amikor elfogadjuk az Úr segítségét és erejét Jézus Krisztusban, akkor a menny belép az életünkbe, munkatársai leszünk Isten országának, az Örökkévaló szolgálatának élő részei. Ez kiváltság és egyben olyan felelősség, ami a mennyei családunk becsületéről és igazságáról beszél. Különös érzékenységgel kell eljárnunk minden dolgunkban. Nem csupán tisztességesnek szükséges látszanunk, jól eljátszva a szerepünket, hanem a lelkünk legmélyéig őszintének, átláthatónak és tisztának kell maradnunk, nehogy valakinek a botlását okozzuk képmutató magatartásunkkal. Mindig lesznek olyanok, akik támadni fogják Isten sokféle munkáját, amelynek mi is társai vagyunk, de nem mindegy, hogy erre mi adtuk a valós okot vagy sem. Bennünket megvédhet, helyreállíthat a kegyelem, de közben szégyenbe hozhatjuk a testvéreinket és a közösségünket. Egyáltalában nem lényegtelen mit engedünk meg magunknak! Nem kimondani, vagy leírni csupán, hanem első sorban a szívünkbe megbúvó önző indulatra, hátsó szándékra gondolva. Most van a kegyelem ideje, az üdvösség napja! Éljünk jól vele!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy befogadtál és szolgálatod része lehetek. Szeretnék mindig őszintén, tisztán és a te igazságoddal élni, munkálkodni és küzdeni!

*Saját fordítás

2024. május 10., péntek

Napi felülről:

„Boldog az a szolga, akit hazatérő ura abban a munkában talál, amivel megbízta.”

Máté evangéliuma 24. rész 46. vers*

Áldott pénteket, a felülről kapott küldetésünk, megbízásunk felismerését, betöltésének örömét, boldogságát kívánom testvérem számára!

Az, hogy mit gondolunk célunknak, mi tartunk elhagyhatatlan feladatunknak és felelősségünknek attól függ, hogy miben vagy kiben hiszünk. Amennyire fontos számunkra a családunk annyira fogjuk felvállalni terheit és kitartóan hordozni évtizedeken keresztül. A tehetségünk, életpályánk kiteljesítése szintén egy olyan lehetőség, ami betöltheti az egész földi létünket. Ezek önmagukban is csodálatos küldetések, de soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mennyei Atya számol velünk, számít ránk, ezért mi sem tehetünk úgy, mintha nem lenne felülről kapott elhívásunk, megbízatásunk. Ez a szolgálat magában foglalja minden emberi kapcsolatunk, adottságunk helyes értékelését, kibontakoztatását Istenre néző lelkiismerettel. Ez arról szól, hogyan lehetünk áldássá, miként lesz az életünk kiteljesedő és gyümölcsöző. Az a boldogság semmivel sem pótolható vagy cserélhető le, ami az Örökkévaló munkájában való hűséges részvétel következménye!

Menyei Atyám hálát adok, mert olyan feladattal bíztál meg, ami egyszerre áldás mások számára, miközben engem is boldogít!

*Saját fordítás

2024. május 9., csütörtök

Napi felülről:

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”

Márk evangéliuma 16. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, mennybemenetel napját, Jézus Krisztus hatalmának, dicsőségének ünnepét, örömét és csodálatos lehetőségeit kívánom minden testvérem számára!

A húsvéttal kezdődő időszak negyvenedik napján, tíz nappal pünkösd előtt ezen a csütörtökön ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelét. Egy új kor vette kezdetét, amelyben Megváltónk megérkezett az őt megillető helyre és ezzel a mi lehetőségeink is megnyíltak arra, hogy előkészített helyünk legyen nála. Lehet, hogy most nélkülöznünk kell testi jelenlétét a földön, de ezzel sokkal jobban jártunk, hiszen így már most van közbenjárónk a mennyei Atyánál. Annak ellenére, hogy minden rosszat tud rólunk, mégis értünk munkálkodik, mert őt hívtuk segítségül, nála kerestük és találtuk meg életünk megoldását. Ezzel nem megszűnt az élő közösség vele, hanem mélyebb és egyszerre magasabb szintre emelkedett. Ő szüntelenül, ennek a világkorszaknak a végéig nem csupán figyelemmel követi a sorsunkat, de mellettünk van lelkén keresztül és a legjobbat, legtöbbet segít kihozni az életünk napjaiból. Mi lehetünk a valóságos tanúi annak, hogy Jézus Krisztus él és elkezdte uralkodását a világmindenség felett, amelynek kiteljesedésekor vele együtt ünnepelhetünk majd, mint győztes sereg.

Mennyei Atyám, hálát adok Jézus Krisztusért, aki engem is képviselhet előtted, hogy egy vesztes élet helyett a győzelmet ünnepelhessem majd a mennyben veled.

*Revideált új fordítás

2024. május 8., szerda

Napi felülről:

„Most pedig tegyétek teljessé azzal, hogy meg is teszitek, vagyis az elhatározásotok készsége alapján legyen a teljesítésetek is abból, amitek van.”

Pál második levele a korinthusiakhoz 8. rész 11. vers*

Áldott szerdát, a lehetőségeink szerinti jócselekedetek hálával való véghezvitelét kívánom minden testvérem számára!

A valódi emberi értékünk abból fakad, hogy a nemes vágyaink, terveink és elhatározásainkból végül mit valósítunk meg. Az életünk végén nem azt fogjuk bánni, hogy nem lett nagyobb házunk, szebb autónk vagy több pénzünk a számlánkon, hanem azt, hogy nem tettük meg azokat a szeretetlépéseket, amire lehetőségünk megvolt, de valahogy mégis elmaradtak. Sokkal többször indít a lelkünk jócselekedetre, mint ahányat végül be is fejezünk. Érdemes tudatosan figyelnünk, hogy amit a szívünkben elhatároztunk, amire készségesen elszántuk magunkat, azt ne hagyjuk félbe, mert ezek szent dolgok. Sokkal fontosabbak, mint azok az éppen sürgősnek tűnő feladataink, amelyek megakadályozzák a véghezvitelt. Mindaz, ami a miénk, amivel gazdálkodhatunk, egyben a forrása is annak, amivel bizonyíthatjuk elkötelezettségünket a jóra, az igazi értékekre. Inkább most gondoljuk végig, hol tartunk ezen az úton, milyen önmagunknak vagy másoknak tett ígéretről feledkeztünk meg, hogy később ne vádolhassanak ezek a mulasztásaink.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy mindazt, amivel megáldottál, ami az enyém használhatom arra, ami valóban nemes és jó! Segíts, hogy ne csak vágyam, készségem legyen erre, de meg is valósítsam azokat!

*Saját fordítás

2024. május 7., kedd

Napi felülről:

„Védőpajzsom Istennél van, aki az őszinte szívűek megmentője.”

7. zsoltár 11. vers*

Áldott keddet, a mennyei Atyánál megtalált biztonság, védelem és reménység erejét kívánom minden testvérem számára!

Nem szükséges, hogy egyedül küszködve, minden segítség, bátorítás és különleges védelem nélkül éljük le az életünket. Van lehetőségünk arra, hogy hittel, őszintén és bizalommal forduljunk teremtő, szabadító és megtartó Istenünkhöz. Nem csupán a nehézségek, próbák vagy betegség idején lehetünk kiszolgáltatottak az elkeseredéssel, csüggedéssel szemben, hanem akkor is, amikor támadások érnek, igazságtalanul bántanak vagy rosszakarat vesz körül bennünket. Ezek olyan terhek, melyekbe bele lehet fáradni, sőt még rokkanni is, ha nem érkezik megfelelő időben számunkra segítség. Nem szégyen szembenézni azzal és bevallani, hogy szükségünk van a mennyei védelem jelenlétére a mindennapjaink harcaiban. Ezzel nem feladjuk a küzdelmet, hanem igénybe vesszük azt a felénk nyújtott isteni kezet, amely nem csupán megtarthat a süllyedés idején, de ki és meg is szabadíthat, amikor elfogy minden emberi lehetőségünk. Az őszinte, egyenes szív nem rejtegeti hibáit, vétkeit vagy a határait, hanem akkor is az Úrhoz fordul, ha ezért szégyenkeznie kell, mert tudja, hogy ez az egyetlen jó megoldás!

Mennyei Atyám hálát adok szabadításod erejéért, szereteted védelméért és a benned való bizalmam békességéért!

*Saját fordítás

2024. május 6., hétfő

Napi felülről:

„Ne légy fölöttébb igaz, és túlságosan ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet?”

A prédikátor könyve 7. rész 16. vers*

Áldott hétfőt, önmagunkról való egészséges látást, gondolkodást és ebből fakadó cselekedeteket kívánok minden testvérem számára!

Van egy olyan egészséges és építő énkép, amelyre érdemes törekednünk és elsajátítanunk ahhoz, hogy ne kerüljön túlzásokba, amikor önmagunkról gondolkodunk. A helyes út mellett két árok is veszélyezteti az előrehaladásunkat. Az egyikben kevesebbnek látjuk az értékünket a valóságosnál, az önbizalomhiány kelepcéjébe kerülünk, ezért nem merünk önállóan gondolkodni és lépni. A másik a túlzott magabiztosság, amikor a saját igazunkat mindenek fölé helyezzük és határozott véleményünket mindenhol hangoztatjuk és bizonygatjuk. Mindkettő olyan tévút, amelyet nem is olyan könnyű felismerni és belátni. Az biztos, hogy a helyes Istenfélelem és szeretet kijózanító, gyógyító hatású ezekre a problémákra. Amikor felfedezzük, hogy milyen mély az égi szeretet és mennyire nagyra értékel bennünket, akkor ez bátorságot adhat a lelkünknek arra, hogy Isten gyermekeiként kezdjünk el gondolkodni. Másik oldalról pedig, világos lesz, hogy ez az elismerés a mennyei Atyával megélt kapcsolatunkból fakad. Nála biztonságban vagyunk, ezért nincs szükségünk bizonygatni igazunkat, hiszen szeretete ment meg bennünket, nem az okoskodásunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy első sorban rád van szükségem, ezért nem kell okoskodnom, saját igazamat bizonygatnom, mert szereteted ment meg engem is!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2024. május 5., vasárnap

Napi felülről:

„Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek.”

Mózes első könyve 3. rész 20. vers*

Áldott vasárnapot, anyák napját, az élet és az életadó szülők tiszteletét, megbecsülését kívánom minden testvérem számára!

Az élet olyan kincs, amit akkor tudunk igazán értékelni, amikor valakit elvesztünk, akit nagyon szerettünk. Amíg a mindennapok sűrűjében bolyongunk néha eltörpülhet bizonyos tárgyak, eredmények vagy feladatok mellett még a saját létünk is, pedig ennél drágább javunk nincs. Az élet tisztelete elengedhetetlen ahhoz, hogy jól és egészségesen használjuk fel. Ez pedig ott kezdődik, hogy a lehető legjobban megbecsüljük azt, akitől, akiktől kaptuk. Az Örökkévalót, mint az élet teremtőjét és forrását, itt a földön pedig szüleinket, édesanyánkat. Ádám a feleségét Évának vagyis Életnek nevezte el, hiszen ez az anyai hivatás rövid összefoglalása. Amikor a napokban felköszöntjük őket, ezzel nem csupán a szeretetünket, nagyrabecsülésünket fejezhetjük ki, hanem az Élet ünnepét is. Annak a csodának a meglétét, aminek mi is részesei lettünk, minden nehézség, fájdalom és szomorúság mellett. Mindez segít azt is megérteni, hogy van mennyei Atyánk, aki édesanyánknak és minden ősünknek megteremtette és biztosítja az élet lehetőségét, hogy vele és a földi családunkkal együtt legyen teljes a létezésünk. Tisztelt, szeresd szüleidet, mert ez a földi boldogságod egyik fontos alappillére!

Mennyei Atyám hálát adok édesanyámért, nagymamámért, az életért, amivel általuk megajándékoztál! Köszönöm, hogy ezen felül is gondoskodtál rólam, hogy Jézus Krisztus által a teljes, örök életnek is a részese lehessek.

*Revideált új fordítás

2024. május 4., szombat

Napi felülről:

„Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt: a gazdája rovására őrizgetett gazdagság.”

A prédikátor könyve 5. rész 12. vers*

Áldott szombatot, javaink, gazdagságunk és erőforrásaink bölcs, Istenre figyelő értékelését és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

A gyarapodás, a jólét igen kívánatos az ember számára, ráadásul nem ördögtől való vágy, mert arra lettünk teremtve, hogy képesek legyünk biztosítani mindezt magunk és mások számára is. A veszély ott kezdődik, amikor Isten nélkül szeretnénk mindezt elérni, illetve, amire eljutottunk azt csak a munkánknak gyümölcseként látjuk és nem az Úr áldásának. Amíg a javainkat és gazdagságunkat eszközöknek tekintjük, amelyek segíthetnek elérni a mennyből kapott céljainkat, addig szabadon dönthetünk arról, hogy mire használjuk őket. Abban a pillanatban, amikor ezek elérése lesz az életcélunk és ennek rendeljük alá a létünket elveszítjük az irányítást és kényszerpályára kerülünk. Ez egy olyan csapda, amit magunk ásunk és mi fogunk beleesni. A lehetőségeinket, vagyonunkat, erőforrásainkat nem azért kaptuk, hogy őrizgessük őket magunknak, mert akkor ezek lesznek a börtönőreink, egyben a vádlóink, majd a gyilkosaink is. Bölcs, az Örökkévalóra figyelő hittel és lelkiismerettel érdemes értékelni és felhasználni mindazt amire eljutottunk, mert így maradandó befektetés lesz a mulandó kincseinkből.

Mennyei Atyám, hálát adok minden jóért, amivel megajándékoztál! Köszönöm, hogy azért kaptam ezeket, hogy hittel, szeretettel és bölcsességgel használjam őket!

*Revideált új fordítás

2024. május 3., péntek

Napi felülről:

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” 

Pál második levele a korinthusiakhoz 5. rész 19. vers*

Áldott pénteket, Isten békességének elfogadását, jelenlétét, erejét és küldetését kívánom minden testvérem számára!

Nem háborúságra, békétlenségre és megosztottságra születtünk. A Lélek békessége, közössége és egysége az az erő, ami képes átformálni, megújítani gonoszsággal megfertőzött szívünket. Amíg Istenben nem fedezzük fel a mennyei Atyát, hanem ki akarjuk zárni az életünkből, nem akarunk róla tudomást venni vagy ellenségként tekintünk rá, aki tolvaj módjára megrabol minket, addig célt tévesztett az életünk. Haladunk, de nem oda, ahol az igazi otthonunk található. Hátat fordítunk az Örökkévalónak, büszkén menetelünk saját pusztulásunk felé miközben az Urat hibáztatjuk minden bajunkért. Lázadunk az ellen, aki nem csak képes megmenteni bennünket saját hibáink következményétől, de még akkor is szeretetével fordult felénk, amikor hallani se akartunk róla. Istennek nagyon sokba került, hogy segítsen rajtunk, amikor Jézus Krisztus által mindent megtett, amit csak lehetetett, hogy békeségének karjai bennünket is átölelhessenek, ha hozzá menekülünk. Ez az a hely, ahol biztonságba lehetünk, elfogadnak bennünket és felfedezhetjük a küldetésünk csodáját!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert békességed ereje a szívemet is megérintette, betöltötte és elhívta egy teljes életre!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!