Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. április 18., Húsvéthétfő

Napi felülről:

“Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek!”

Lukács evangéliuma 24. rész 36. vers*

Áldott Húsvéthétfőt, a kétségek között felülről való békességet, a próbák útján pedig rendíthetetlen hitet kívánok minden testvérem részére!

A feltámadt Jézus Krisztus hirtelen és váratlanul megjelenik a tanítványok között és a békesség áldásával köszönti őket, nem egyszerű szokásként, hanem ennek valódi erejével. Ez a felülről való békesség a nyugtalanság, csüggedés, félelem és kétségek valódi ellenszere. Megdöbbentő erejű, mert nem logikán, érzéseken, de még csak nem is a tökéletes körülményeken alapul, hanem az Örökkévaló jelenlétén, ezért működik a viharban, háború idején, a beteg vagy akár a halálos ágyunkon is. Ahová ő belép, ott változások kezdődnek. Babonás hit helyett, mély és megtapasztalt istenélmény épül fel. Feltárul és érthetővé válik az Ige, a felülről érkező üzenet, hogy útjelző táblaként, iránymutató térképként és biztos iránytűként vezessen a menny felé. Jézus békessége vagy megnyugszik rajtunk, mert hagyjuk és engedjük, hogy a békesség fiaivá legyünk, vagy visszaszáll rá, mert jobban ragaszkodunk az igazunkhoz, a haragunkhoz és a saját győzelmünkhöz, mint őhozzá. A feltámadás valósága előbb utóbb mindenkihez beköszön, de nem mindegy, hogy áldásként, vagy ítéletként. A mennyei Atya már ma szeretne bevonni bennünket Jézus Krisztus által a feltámadás örömébe, és békességre vezető hatalmába!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy békességed engem is megtalált!

*Revideált új fordítás

2022. április 17., Húsvétvasárnap

Napi felülről:

Az asszonyok megrémülve lehajtották a fejüket, de azok így bátorították őket: „Miért a halottak között keresitek az élőt? Nincs itt, mert feltámadt! Emlékezzetek rá, hogy még Galileában megmondta nektek: »Szükséges, hogy az Emberfiát a bűnösök kezébe adják, keresztre feszítsék, és hogy a harmadik napon feltámadjon.«”

Lukács evangéliuma 24. rész 5-7. vers*

Áldott Húsvétvasárnapot, a feltámadás valóságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem részére!

A feltámadás valósága körbevesz bennünket a természet megújulásában. Elvetünk, eltemetünk egy magot a földbe, és egy idő múlva új élet bontakozik ki a rögök alól, hirdetve, hogy van még reménység. A testi létünk is vár valami hasonlóra, amikor ezt a mulandót levetjük, hogy felöltözzük a halhatatlant, amikor az elromlott tönkremegy, de elkészül helyette a romolhatatlan. Ez a vágy ott van az ember szíve mélyén, hiszen az Örökkévaló képére és hasonlatosságára lettünk megteremtve, de pont azzal, hogy elszakadtunk tőle, nélküle szeretnénk boldogulni és megmondani mi a jó, mi a rossz, ettől is elzártuk magunkat. Ezért kellett, ezért volt szükséges Jézus Krisztusnak eljönnie, engedni, hogy a bűnös ember kezébe kerüljön, ki legyen szolgáltatva a gonosznak egészen a kereszthalálig, hogy áldozata és feltámadása által az Élet legyőzze a halált, a Szeretet a gyűlöletet, és a mennyei Atya irgalma kiáradjon az egész világra. Nem kell többé szemlesütve, félelmek közt kétségbeesve keresgélnünk az elmúlásra szánt dolgok között, mert él az Úr, és vele együtt a mi reménységünk is!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus feltámadása az én reménységem is lett, hitem biztos alapja és örökkévaló életem biztosítéka!

*Egyszerű fordítás

2022. április 16., Nagyszombat

Napi felülről:

“Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit.”

Ézsaiás könyve 53. rész 6. vers*

Áldott nagyszombatot, a hazatalálás és otthonlét örömét, békességét és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Amit én elrontottam, és képtelen lennék már helyrehozni, azt Ő elkezdte összerakni. Ami elválaszt, távol tart és tévelygésbe vitt, annak minden hibáját, vétkét és örök következményét a „vállára vette” a kereszten, és helyettem szenvedte el a bűn átkát. Miközben én csak keresgéltem a boldogságomat, a saját elképzelésemet, igazságomat és az önálló életemet, addig Ő elkészítette számomra a hazatérés útját, a mennybe vezető ajtót, azt az örökséget, amit csak benne kaphatok meg. Nem az a legnagyobb baj, ha eltévedtem, összezavarodtam vagy rossz útra léptem, hanem az, ha ezt nem ismerem fel, nem látom be és nem kiáltok segítségért ahhoz, aki mindenkinél jobban szeret és képes megmenteni, hazavezetni és áldásokkal körbevenni. Nem arra lettem teremtve, hogy egyedül kelljen boldogulnom, ugyanis nem jó az embernek magányosan, hanem arra, hogy a mennyei Atya gyermekeként, másokkal élő és szeretetkapcsolatban megtapasztaljam azt a mély örömöt és boldogságot, amelyre megszülettem. A büszkeség továbbvezet a tévelygés és önhittség halált hozó útján, a szív Isten előtti alázata pedig meghallja a mennyei Pásztor hangját és követi őt mindenen át!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden bűnömet, vétkemet és gonoszságomat Jézus Krisztusra vetetted, hogy ezáltal hazatalálhassak hozzád!  

*Egyszerű fordítás

2022. április 15., Nagypéntek

Napi felülről:

“Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt.”

Lukács evangéliuma 23. rész 46. vers*

Áldott Nagypénteket, a lelkünk teljes biztonságát, és a hitünk egyre mélyebb reménységét kívánom minden testvérem számára!

A hajnalhasadás előtti legsötétebb percek segíthetnek megérteni Nagypéntek üzenetét. Mindezeknek meg kellett történnie, hogy később feltámadjon a fény, és mindazok, akik nem akarnak tovább bujkálni a sötétség homályában, rejtegetve titkaikat, bűneiket, azok számára megnyíljon a menny kapuja. Ennek az árát Jézus Krisztus fizette meg a kereszten, amikor önmagát nem kímélve, vállalta a szenvedést helyettem, miattam és értem. Nem vádaskodott, nem kérte számon átkozódva az őt ért igazságtalanságot, nem adta meg magát a gonosznak, hanem legyőzte azt. A halál nem elvette tőle az életét, hanem ő tette le a lelkét a mennyei Atya kezébe, ahová készült, aki által mindezt végigvitte. Ezért számomra ez nem egy emléknap, nem egy szívmelengető, de szomorú történet, hanem az a forrás, ami a mennyből fakadt, és nekem is elhozta az Élet vízét. Jézus kiáltása megrengette az eget és a földet, megtört a halál hatalma az ember lelke fölött és elkezdődött a feltámadás reménységének korszaka.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem is harcolt, küzdött és szenvedett, mert ennyire fontos vagyok számodra!   

*Revideált új fordítás

2022. április 14., csütörtök

Napi felülről:

„A páska ünnepe előtt pedig tudva Jézus, hogy elérkezett az ő ideje, hogy átmenjen ebből a világból az Atyához, bevonva szeretetébe övéit, akik a világban vannak, végeredményben kiszerette őket.”

János evangéliuma 13. rész 1. vers*

Áldott nagycsütörtököt, Isten átölelő szeretetének jelenlétét és erejét kívánom minden testvérem részére!

Az ünnep előtti készülődés izgalma mást jelentett a tanítványoknak és egészen mást a Mesternek. Jézus Krisztus számára ezek a búcsú pillanatai, de egyben a szenvedésére való felkészülés, az erőgyűjtés helye is. Közzel kellett éreznie azokat, akikért pár óra múlva leteszi az életét. Az utolsó együtt töltött este minden egyes perce szeretetének beteljesedését ábrázolja ki. Egyre jobban bevonta őket szeretetébe, egyre közelebb engedte őket a szívéhez, mert eljött az idő, amikor át kellett lépnie ebből a világból az Atya dicsőségébe. Ő lett az az élő út, amely nekünk is megnyílt a mennye felé. Megbocsátó irgalma képes bennünket is kiszeretni ebből a gonoszsággal, megtévesztéssel és gyűlölettel teljes világból, hogy akár élünk, akár mi is meghalunk az övéi legyünk és maradjunk. Minél jobban megengedem, hogy átöleljen ez a szeretet, minél inkább el merem engedni saját igazságomat és önző akaratomat, annál valóságosabban megtapasztalhatom Isten országának ünnepi örömét. Ugyanis erre kaptam meghívást és elhívást, hogy amikor elérkezik az időm, én is az Atyához mehessek át ebből a világból.

Mennyei Atyám hálát adok neked ezért csodálatos szeretetért, amivel Jézus Krisztusban átöleltél és magadhoz vontál engem!

*Saját fordítás

2022. április 13., szerda

Napi felülről:

“Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”

Lukács evangéliuma 22. rész 31-32. vers*

Áldott szerdát, rendíthetetlen bizalmat és reménységet kívánok minden testvéremnek Isten helyreállító szeretetében és erejében!

Fogadkozni, ígérgetni és szavakban elkötelezni magunkat jól megtanultunk, de ez csak egy lépés a megoldás felé és nem a cél. Ráadásul, ha a tetteink pont az ellenkező irányba vezetnek bennünket, akkor hűtlenek, árulók és csalók leszünk, amelyben saját kijelentéseink tanúskodnak ellenünk. A kísértő figyelmesen kihasználja a megfelelési vágyunk, a megszégyenüléstől való félelmünk sötét oldalát és ezen keresztül hitünket, meggyőződésünket és elkötelezettségünket is megpróbálja, megrostálja és tönkre akarja tenni, hogy bemutassa mennyire megbízhatatlanok, értéktelenek és gyengék vagyunk. A lelkünk bátor és nemes jellemének felépítése igen jó erőforrás a próbák idején, de nem minden esetben elégséges. A mennyei Atya mindenre kiterjedően ismer bennünket, és pontosan tudja, hogy egyedül nem boldogulunk, ezért biztosított számunkra felülről érkező segítséget, amely nem csak a jövőnk reménysége, hanem a bennünk való bizalmának kijelentése is. Jézus Krisztus már Péter tagadása előtt arról beszélt, hogy tanítványa másokat fog bátorítani, erősíteni miután helyreállt. A gyengeségeink belátása, elismerése lehetőséget adnak az Örökkévalónak, hogy elvégezze bennünk azt a munkáját, amit éppen büszkeségünk és hamis önbizalmunk gátol meg.

Mennyei Atyám, hálát adok neked megtartó és helyreállító szeretetedért!

*Revideált új fordítás

2022. április 12., kedd

Napi felülről:

“Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi várhat még rám, hogy tovább reménykedjem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem ércből van a testem.”

Jób könyve 6. rész 11-12. vers*

Áldott keddet, a reménység megújulását, és a lélek megerősödését kívánom minden testvérem számára!

Jób saját szenvedésén, gyötrődésén és fájdalmán keresztül eljutott emberi határai végéhez. Itt már nem látszott több tartalék, lehetőség, esély, csak a kétségbeesett szembenézés a gyengeséggel. Ő, aki felelősségteljesen gyakorolta a céltudatos, határozott és eredményes életszemléletet, aki a kezében tartotta a kormánykereket, most falakba ütközött és minden tekintetben elvesztette az irányítást. Felesége és barátai nemhogy enyhítettek volna terhein, hanem még ráhelyeztek újabbakat, ami végképpen elkeserítette lelkét. Ebben a helyzetben fakadnak fel belőle a kétségbeesés szavai, amiről pontosan tudja, hogy nem segítenek rajta, de számára már csak ennyi maradt igazságából. A gödör alján, a sötétség homályában, a fájdalmak mélyén ezek az érzések és gondolatok egyáltalában nem különösek, furcsák, de még csak nem is elítélhetőek, hiszen tényleg ennyire törékeny az életünk. A történet azonban nem itt ér véget. Amikor minden emberi ajtó bezárult, akkor felülről kinyílt egy isteni, mert az Örökkévaló még akkor is kezében tartotta Jóbot, amikor ő ezt nem gondolta, érezte, de még csak nem is remélte. Így gondoskodott rólunk is a mennyei Atya Jézus Krisztusban, hogy a legsötétebb, legreménytelenebb időszak után is elkövetkezzenek a felüdülés napjai.

Mennyei Atyám, igaz, hogy nincs elég erőm, reménységem, hitem, de te akkor is megmaradsz nekem, és ez pont elég számomra.

*Revideált új fordítás

2022. április 11., hétfő

Napi felülről:

“Az ostoba büszkeség csak veszekedést okoz, a bölcs pedig elfogadja a tanácsot.”

Példabeszédek könyve 13. rész 10. vers*

Áldott hétfőt, bölcs tanácsokat, higgadt válaszokat és megfontolt, hittel teljes lépéseket kívánok minden testvéremnek!

Az önteltség, a másokat lenéző igazságérzet és a magamutogató hősködés folyamatosan ellenfeleket, ellenségeket és veszekedést eredményez. Mindegyik rólam szól, az én teljesítményemet, eredményeimet nagyítja fel, torzítja el, és koronázza meg ostoba büszkeséggel. Az teljesen egészséges, hogy kész vagyok teljes szívvel és erővel odatenni magamat a feladataim elvégzésébe, amihez az is hozzátartozik, hogy tisztában vagyok az erényeimmel, erőségeimmel és képességeimmel, de mindezek nem takarhatják ki előlem a többieket, a társakat, barátokat és testvéreket. Szemetelni könnyebb, mint rendet rakni vagy takarítani, de haragudni, veszekedni és háborúzni is sokkal egyszerűbb, mint kapcsolatokat építeni, fenntartani és elmélyíteni. A gyűlölethez elég egy megkeményedett szív, a barátságot azonban a rendíthetetlen elkötelezettség építi. A mennyei Atya bölcsességre, megfontoltságra és józan belátásra teremtett bennünket, hogy keressük, megértsük és megfogadjuk a jó tanácsokat, a békességet munkáló gondolatokat. A megfelelő odafigyelés, érdeklődés és alázat sok felesleges vitától, leterhelő veszekedéstől és lelki sebeket okozó feszültségtől megmenthet bennünket.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy folyamatosan tanítasz, tanácsolsz és segítesz, hogy megtalálhassam a békesség útját.

*Egyszerű fordítás

2022. április 10., vasárnap

Napi felülről:

“Ó, URam, segíts most, ó, URam, adj most jó előmenetelt!”

118. zsoltár 25. vers*

Áldott Virágvasárnapot, a menny békességének megérkezését és Isten dicsőségének jelenlétét kívánom minden testvérem részére!

Virágvasárnap emlékezik meg a mennyei király, Jézus Krisztus dicsőséges bevonulásáról Jeruzsálembe. Miközben a szamárcsikó hátán haladt a város felé, örvendezve, hangosan kiáltoztak mindazok, akik látták csodáit, Lázár feltámasztását. Felhangzik a hozsánna, vagyis szó szerint: „Segíts meg!” „Ments meg!”, amely a zsoltár szavainak beteljesedése. Ezzel kezdetét veszi az a különleges, nagy és csodálatos hét, amely a feltámadás reggelén nyeri el teljes értelmét. Kiderül, hogy a felülről kapott segítség sokkal több, mint, amire vágyhatunk itt a földi életünkben. Az előmenetel, siker és szerencse nem korlátozódik a vagyonra, tudásra vagy a testünk egészségére, mert Isten országa messze túlhaladja mindezt. Ami gát, akadály a menny áldásainak kiáradása előtt, vagyis az emberi gonoszság, önzés és tévelygés, az nyilvánvalóvá lett akkor, amikor a bűnös elítélte az igazat, a sötétség megpróbálta eltüntetni a világosságot. A királyok királya azonban továbbhaladt az ő útján egészen a menny dicsőgégéig, és semmi sem állíthatta meg győzelmét. Ő ad ma is segítséget, előmenetelt és áldást mindazoknak, akik vágynak rá, de nem emberi, hanem isteni mérték szerint!

Mennyei Atyám, köszönöm minden segítségedet, amit elküldtél hozzám és nekem Jézus Krisztusban!

*Újonnan revideált Károli-Biblia

2022. április 9., szombat

Napi felülről:

“Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek! Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a prófétálás ajándékát!”

Pál első levele a korinthusiakhoz 14. rész 1. vers*

Áldott szombatot, a szeretet megerősödését, a Lélek ajándékait és Isten kijelentéseinek csodáit kívánom minden testvérem életére!

Isten szeretetének elfogadása, befogadása és megélése nélkül nem lesz teljes az életünk. Felépíthetünk egy egész életet, tele minden jó és nagyszerű élménnyel, de ha ebből kimarad az Örökkévaló jelenléte, akkor csak idő kérdése, hogy minden elvesszen a feledés homályába. A szeretet harcol, küzd és viaskodik minden gonosz indulat, hozzáállás és gondolkodás ellen, mert nem akar megbékélni velük, nem akarja elfogadni a sötétség, békétlenség és gyűlölet hatalmát. Ez volt Jézus Krisztus küldetése is közöttünk, ebbe halt bele, de nem elvesztve, hanem győzelemre vezetve a szeretet hatalmát. Ezt folytatja bennünk is a Szentlélek, Isten Szelleme, hogy a mennyei Atya gyermekei az ő ajándékaival megerősítve törekedjenek és igyekezzenek élni vele, benne és általa. Ez a mai nap kihívása is, mert ebben nincs szabadnap, vagy hétvégi pihenő, ahogy táplálékra folyamatosan szükségünk van, úgy a szeretet erejére is. A prófétai szó az a figyelmeztető jelzés, hang és üzenet, amely nem hagy belesüppedni a kényelem önzésébe, hanem kirángat a változás, a tettek és a valódi békesség harcmezejére, hogy ott győzelmet arassunk Isten segítségével.

Mennyei Atyám, köszönöm minden ajándékod, irgalmad és szereteted jelenlétét, erejét, mert ez az én életem!

*Egyszerű fordítás