Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. július 22., péntek

Napi felülről:

“Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5. rész 5. vers*

Áldott pénteket, a felülről érkező világosság kincseit, a nappal gazdag és reményteljes tetteit kívánom minden testvérem részére!

A sötétség nem egy állandó körülmény, hanem a világosság hiánya. Ahol nincs fény ott azonnal átveszi a szerepét a homály, a bizonytalanság és a feltételezés. Az emberi viszonyok között az értelem, a tudás és a bölcsesség számít világító fáklyának, amely segít eloszlatni a babonaság, hazugság és megtévesztés hatalmát. A szeretet, jóindulat, irgalom és reménység lámpásai pedig fényt hoznak a gonosz, önző és hazug világunk éjszakájába. A sötétség látszólagos előnye, hogy eltakar minden hibát, bűnt, hátsó szándékot és mocskot, ezért annyira vonzó sokak számára. Ezzel azonban pont attól tart vissza, amire a legnagyobb szükségünk lenne, a valóság, az igazság és az élet teljes megélésének lehetőségétől. Miért járnánk sötétségben, ha van világosság? Mi végett élnénk folyamatosan éjszakában, ha a nappal már felvirradt? A mennyei Atya megteremtette, és elérhetővé tette számukra a fényt minden tekintetben. Még a halál éjszakáját is túlragyogta Jézus Krisztus feltámadása, hogy általa ténylegesen a világosság és a nappal gyermekei lehessünk egyszer és mindenkorra!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nem hagytál a sötétség fogságában, hanem fényt gyújtottál a szívembe és kivezettél a világosság szabadságára!

*Revideált új fordítás

2022. július 21., csütörtök

Napi felülről:

“Áldott, aki az Örökkévalóban bízik, akinek reménye az Örökkévaló! Olyan lesz, mint a vízpartra ültetett fa, amely gyökereit a folyóvízhez nyújtja, s nem fél a száraz évszaktól, mert levelei akkor is zöldellnek. Még aszály idején sem aggódik, s termését idejében meghozza.”

Jeremiás könyve 17. rész 7-8. vers*

Áldott csütörtököt, a bizonytalan körülmények közt is megalapozott, mély gyökerű és szilárd jellemű életet kívánok minden testvérem számára!

 A szárazság idején derül ki igazán, hogy melyik fának milyen mélyre ér a gyökere. A hiányok, nehézségek embert próbáló éveiben mutatkozik meg valóságosan a lélek megalapozottsága, a hit rendíthetetlensége és a szív biztos reménysége. Ezért a túlélési módszerek mellett és azokon túl is elengedhetetlen még inkább megalapozni, elmélyíteni és tovább építeni a Mindenhatóba vetett bizalmunkat, a valóságos és élő Istenkapcsolatunkat. Az aszály idején a víz jelentősége felértékelődik, a levelek, a termés egészsége attól függ, hogy van-e elég elérhető nedvesség? Az eleven hit az a kapcsolódási háló, amely a szív mélységéből indul el, és a menny magasságából merít erőt. Bármi is változzon a földön körülötte, azért nem veszti el a reménységét és békességét, mert az Örökkévaló megbízható, változatlan és szilárd ígéreteiből él, abban gyökerezik. Az áldott lét nem szerencse kérdése, nem a véletlen műve, hanem a mennyei Atya ajándéka mindazok számára, akik az emberi büszkeség helyett az isteni bölcsesség mélységeit választják.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy most is bátran bízhatok benned, számíthatok rád, mert nálad van az élet forrása, a gyümölcs reménysége!

*Egyszerű fordítás

2022. július 20., szerda

Napi felülről:

„A testvérszeretettel kapcsolatban azonban nincs szükségetek arra, hogy írnunk kelljen nektek, hiszen ti magatok Isten által vagytok tanítottak azzal kapcsolatban, hogyan kell egymást szeretni.”

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4. rész 9. vers*

Áldott szerdát, az Isten által tanított élet örömét, erejét és szeretetét kívánom minden testvérem életére!

Nagyon sok jó, fontos és hasznos területen szükségünk van arra, hogy mások tanítsanak bennünket alapvető értékekre. Az első, megalapozó tanulmányunkat a családban sajátítjuk el. Talán a szüleinktől kapunk a legtöbbet, de részt vesznek benne nagyszülők, testvérek és a rokonság is. Ez az életre nevelés alapszakasza. Aki itt megfelelő képzettséget nyer, az nagy előnnyel vághat neki a következő kihívásoknak. A munkához való hozzáállást, a kapcsolatok rendezésének módját, az együttélés egészséges szabályait első sorban itt szívjuk magunkba. Az óvoda, iskola és szakmai tanulmányok is erre építenek, de egy-egy területen kiszélesítik az ismereteinket. Vajon kitől és mikor tanulhatunk a legtöbbet a testvérszeretetről, az igaz barátságról és mások tiszteletéről? Ezek az igaz emberség alapértékei és boldog az, aki ezt már az anyatejjel együtt issza magába, mint anyanyelvet sajátítja el, hogy otthonosan mozogjon a szeretet légkörében. Ezt már csak az tudja felülmúlni, amikor Isten lesz a tanítónk ebben a témában is. Tőle tanulunk, benne fedezzük fel és éljük meg, hogy mit is jelent a valódi szeretet.

Mennyei Atyám, hálás vagyok, hogy a családomtól annyi mindent tanulhattam, de külön köszönöm, hogy türelmesen oktatsz arra, hogyan kell szeretnem másokat, és ebben példát is adtál!

*Saját fordítás

2022. július 19., kedd

Napi felülről:

„A jó ember az értékes gyűjteményből hoz elő erényeket, a rossz ember a gonosz gyűjteményből hoz elő aljasságokat.”

Máté evangéliuma 12. rész 35. vers*

Áldott keddet, a nemes és jó értékek becsületét, a gonosz és rossz vágyak megvetését kívánom minden testvérem életében!

Valamit le kell tennünk az asztalra, mert ezt várjuk el önmagunktól, és ez alapján ítélnek meg mások is. Ezért mindenképpen gyűjtögetünk, értékes, haszontalan vagy kifejezetten gonosz dolgokat, hogy legyen miből elővenni, felszínre hozni, amire éppen szükség van. Az könnyen érthető, hogy a jó dolgokat szeretjük, becsben tartjuk őket, de sokkal összetettebb, hogy miért halmozunk fel rossz, értéktelen és bűnös gondolatokat, érzéseket és hozzáállást. Azt látjuk, hogy a gonoszság képes hatékonyan működni. A bűnök tudnak előnyt kovácsolni. A hazugság sokszor kifizetődőnek tűnik, ezért annak ellenére, hogy tudjuk, hogy rossz dolgokról van szó, fenntartunk számukra is egy külön gyűjteményt, válogatást megfelelő esetekre. Képesek vagyunk az elvárások szerint viselkedni, beszélni, amikor szükséges, de a színfalak mögött vagy a nyilvánosság elől rejtve előhozunk mindenféle hitvány, aljas és utálatos dolgot, hogy kihasználjuk az általuk kínált lehetőségeket. A mennyei Atya szeretete és világossága pont ettől a képmutató, önbecsapó és hazug élettől akar megtisztítani, megszabadítani és megmenteni, hogy ne csak a kirakat legyen szép, hanem maga a szívünk is.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megtisztítasz és megtanítasz a jó szeretetére és a gonoszság elutasítására, mert erre lettem megteremtve!

*Saját fordítás

2022. július 18., hétfő

Napi felülről:

“Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak.”

Lukács evangéliuma 21. rész 34-35. vers*

Áldott hétfőt, a bizonytalanság idején türelmes bizonyosságot, a gondok sűrűjében pedig előrelátó bölcsességet kívánok minden testvérem számára!

A valódi, Istenben bízó hit nem a hiszékenység mértékegysége, sőt pont attól akar megmenteni bennünket, hogy akár saját, akár mások ámítása, megtévesztése vagy hazugsága félre tudjon vezetni. Jelentkező pedig bőven akad arra, hogy félelmet, aggodalmat és kétségbeesést hintsen el a szívünkbe. Amikor ezeket nem kezeljük megfelelően, vagy csak hagyjuk felnőni a magjukat, akkor elég gyorsan ránk tudnak telepedni, be tudják borítani a lelkünket. Ezek elől pedig nehéz menekülni, és rosszabbnál rosszabb látszatmegoldásokat kínálnak majd számunkra. A mámor, a bódultság vagy a másokra mutogatás egy időre elterelheti a figyelmünket a saját felelősségünkről, de nem készít fel a küzdelemre, sőt még kiszolgáltatottabbá teszi a lelkünket. Nem kell, nem szabad, hogy számunkra is csapda legyen, mindaz, ami el fog érkezni a földre és minden lakójára, és tehetetlenek, felkészületlenek legyünk vele szemben. A mennyei Atya nem csupán figyelmeztetni akar bennünket a józan óvatosságra, bölcs előrelátásra, hanem segítséget, bátorítást és békességet is ad, ha kérjük tőle. Először nem kivesz bennünket a próbák tüzéből, hanem megtartja, megőrzi az életünket a lángok között, hogy kipróbáltakká váljunk, hogy amikor, majd ténylegesen felemel bennünket, értékes kincsek legyünk a kezében.

Mennyei Atyám, köszönöm, figyelmeztető jóságod és felkészítő bölcsességed erejét!

*Revideált új fordítás

2022. július 17., vasárnap

Napi felülről:

“Bizony, aki az Örökkévaló útján jár, az megismeri kegyelmét és hűséges szeretetét! Mert így bánik azokkal, akik szövetségét és ígéreteit megőrzik!”

25. zsoltár 10. vers*

Áldott vasárnapot, Isten útjának örömét, hűséges szeretetét és védelmét kívánom minden testvérem életére!

Milyen csodálatos meglepetés, öröm és ajándék, amikor újból, de váratlanul találkozhatunk valakivel, akit szeretünk, aki közel áll hozzánk és már régóta nem ölelhettünk át. Hiszen a valódi szeretet-kapcsolatok, mély kötődések az idő múlásával inkább érlelődnek, tisztulnak és érettebbé válnak, ami nemesebbé és erőssebbé formálják át a közösséget. Azért lehet ez így, mert az Örökkévaló belénk ültette ennek a magját, hiszen belőle fakad, az ő személyének is része. Aki az Úr útján jár, a Mindenható ösvényét koptatja, annak első sorban nem a fárasztó körülmények, a nehézségek buktatói érdekesek, hanem az a szeretet és hűség, amit lépésről lépésre egyre jobban megismerhet, megérezhet és megélhet. Isten útja biztosan áthalad sötét helyeken, még a halál árnyékának a völgyét sem kerüli el, de egyik sem végállomás, csak része a formálódásunknak. Ezért nem érdemes letérni róla sohasem, bármilyen nagy is a kísértés, hogy mi jobban tudjuk, mi a jó és mi a rossz számunkra. Ez az út vezet arra és oda, amiről a szívünk most még csak álmodik, de a lelkünk igazi otthona.

Mennyei Atyám, hálát adok szereteted és hűséged áldott útjáért, amely hazavezet hozzád!

*Egyszerű fordítás

2022. július 16., szombat

Napi felülről:

“Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak békés tájon érzed biztonságban magad, mit fogsz csinálni a Jordán sűrűjében?!”

Jeremiás könyve 12. rész 5. vers*

Áldott szombatot, a lehetőségeink, terveink és álmaink Isten országához való hittel teljes és bátor igazítását kívánom minden testvérem életében!

Akárhogyan is tervezzük a jövőnket, mindig lehet és lesz is váratlan fordulat az életünkben. Nem szabad abban gondolkodni és azt várni, hogy a kényelmes, békés, biztonságosnak tűnő időszakok kijárnak nekünk és egyedül az a normális, hogy ezekben élünk, ezekre építünk.  Nem rettegni kell, az aggodalomtól elkeseredni, ha nehézségekkel, nagyobb kihívásokkal nézünk szembe, hanem felkészülni a nehezebb útra, a veszélyesebb helyzetekre józanul, de bátor hittel és reménységgel. Lehet, hogy eddig a lassabb tempó is fárasztónak tűnt. Az is gondot okozott, hogy másokkal felvegyük a ritmust, de megérkezhetnek a problémák vágtató lovai, akik nem lesznek ránk tekintettel, nem lassítanak a kedvünkért, és csak kapkodhatjuk a fejünket. Lehet, hogy a nyugodt, átlátható környezetet érezzük biztonságosnak, de amikor elkerülhetetlen a veszélyek, kockázatok sűrű bozótja, ingoványos talaja, akkor is meg kell találnunk a helyes utat. Az Örökkévaló arra hív minket, hogy bármilyen ismeretlen, félelmetes és leterhelő változásokkal kerülünk szembe, akkor is számíthatunk rá, még ha a saját erőnk, tapasztalatunk vagy lehetőségeink teljesen kimerültek is. Ami számunkra lehetetlen, az Isten országában nem csak lehetséges, hanem alapigazság is.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy készíted a szívemet, lelkemet mindarra a kihívásra, ami vár rám! Köszönöm, hogy ezeket nem egyedül, hanem veled együtt élhetem meg és át!

*Revideált új fordítás

2022. július 15., péntek

Napi felülről:

“A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.”

57. zsoltár 3. vers*

Áldott pénteket, a lélek gyógyulást segítő, igaz megszólalását, sóhajtását és kiáltását kívánom minden testvérem számára!

Mindenképpen meg kell szólalnunk, ki kell fejeznünk mindazt, ami felgyűlt a szívünkben, mert egyébként csak emészteni fogja a lelkünket. Nem arra lettünk megteremtve, hogy egyedül, magunkban dolgozzuk fel a problémáinkat, mert a közösség, a kapcsolatok a mi igazi éltető közegünk. Azonban fel kell fognunk és meg kell tanulnunk, hogy mit, kinek és hol oszthatunk meg, hogy az valóban a javunkat szolgálja. A csecsemő már ösztönösen tudja, hogy sírnia kell, ha fáj valamije vagy hiányt szenved, hogy ezzel magához hívja szüleit, hogy segítsenek neki. Amikor betegek vagyunk, a fájdalmainkat elmondhatjuk a szomszédoknak is, hogy minél több együttérzést átéljünk, de az igazán hatékony megoldás, ha az orvosunkkal beszéljük meg a problémáinkat, hogy a gyógyulásunkat is elősegítsük. A lelkünk gyötrelme, vívódása, terhe még nehezebb kihívás. Itt is komoly vigaszt ad, amikor kiönthetjük a szívünket valaki előtt, aki megért minket és nem él ezzel vissza, de ennél többre is lehetőségünk van. Megszólíthatom, hívhatom és kiálthatok a mennyei Atyához, mert fontos vagyok számára. Ő mellém áll, kiáll értem és a javamat munkálja, ha nála keresem a megoldást, hozzá kiáltok a nyomorúság idején.

Mennyei Atyám, hozzád kiáltok, téged hívlak segítségül, hogy háborgó lelkem lecsendesüljön, és benned békességet találjon.

*Revideált új fordítás

2022. július 14., csütörtök

Napi felülről:

„Legyetek ezért Istennek alárendelve, a diabolosszal (rágalmazóval) pedig szálljatok szembe és menekül majd elöletek.„

Jakab levele 4. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, az Istennek alárendelt, engedelmes élet erejét és hatalmát kívánom minden testvérem életére!

Zúgolódhatunk, vádaskodhatunk, mert így könnyebb elviselni a nehézségeket, ráadásul még sokszor igazunk is lehet, de ezzel nem jobb, hanem rosszabb állapotba kergetjük magunkat. A legjobb hely, ami segíthet a próbák, kísértések idején, az Isten uralmának védelme, a neki való alárendeltség biztonsága és békessége. Jöhet akármilyen vihar, személyes vagy családi megpróbáltatás, ez lehet a lelkünk védelmet nyújtó otthona, ahol elérhet bennünket a nyomorúság szele, de nem tehet tönkre, mert mennyei oltalom alatt állunk. A vádlások, rosszindulatú rágalmazások meg fognak találni bennünket. Ezek azt akarják elérni az életünkben, hogy vesztesnek érezzük magunkat, és emiatt másokat is megpróbáljunk lehúzni, ellenségesen viszonyulni hozzájuk. Tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy komoly kísértés, ezért szembe kell vele szállni, hogy ne keserítse meg az életünket. Ki kell mondanunk, hogy a mennyei Atyának van igaza, aki úgy döntött, hogy Jézus Krisztusban megtisztít minket minden gonoszságtól, befogad bennünket a családjába és gyermekeként bánik velünk. Mi pedig élhetünk azzal a kiváltságunkkal és jogunkkal, hogy már a győztes csapathoz tartozunk, akkor is, ha vannak és lesznek személyes harcaink, kudarcaink!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a sok jóért, amivel elhalmoztad szívemet, lelkemet, életemet! Erre szeretnék tekinteni, és ebből erőt meríteni a mindennapok nyomorúsága során!

*Saját fordítás

2022. július 13., szerda

Napi felülről:

„Az igaz létem pedig hit által tartja életben magát, de ha beérné kevesebbel, nem találna megelégedettséget a lelkem benne.”

Zsidókhoz írt levél 10. rész 38. rész*

Áldott szerdát, az Istenbe vetett hit éltető erejét és a lélek megelégedettségét kívánom minden testvérem életére!

A hitünk megléte, épülése és a lelkünk megelégedettsége, jó helyzete között szoros összefüggés van. Amikor ennél kevesebbel is beérjük, ha megelégszünk anyagi előnyökkel, kényelmes élettel és azzal, hogy jobbak, többek vagyunk másoknál, akkor ezzel együtt lemondunk a legnagyobb kincsünkről is, az igaz emberségről. A valódi hit összeköt bennünket a mennyel és nem csupán biztos fogódzó a próbák, nehézségek idején, hanem éltető köldökzsinór is, amely napról napra táplálja belénk és bennünk az igaz létet felülről. Ha valamihez ragaszkodni akarunk minden körülmények között, akkor ez legyen az. Könnyelműen mondogathatjuk másoknak, sokszor magunknak is, hogy csak egészség legyen, a többi nem számít, de ez így csak féligazság. Ugyanis az egészség önmagában nem boldogít, mint ahogyan a pénz sem. Mindezek képesek gondtalan, kellemes hátteret, környezetet biztosítani, de a lélek nyugalmát, békességét képtelenek megteremteni, mert az a menny nélkül elveszett, az otthonát keresgélő kisgyermek csupán.  

Mennyei Atyám hálát adok a hit általi élet lehetőségéért, az igaz lét ajándékáért és lelkem megelégedettségéért benned, általad!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!