Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2022. december 31., szombat

Napi felülről:

“Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.”

143. zsoltár 5. vers*

Áldott szombatot, Szilvesztert és az elmúlt évünk bölcs, hálás végiggondolását kívánom minden testvérem részére!

Amennyiben igazán jól akarom értékelni az elmúlt évet, akkor nem csak az emberi tettekre kell odafigyelnem, hanem mélyebbre kell ásnom, egészen az alapokig, vagyis az Örökkévaló tervéig, életemre vonatkozó akaratáig. A probléma az, hogy még magammal is nehezen vagyok őszinte és tisztánlátó, akkor, hogyan keressen, kutassam és fedezzem fel Isten hatalmas útjait? A jó hír az, hogy ez a lehetőség nincs messze egyikünktől sem! Akármennyire gyenge, botladozó és elesett vagyok, voltam az eltelt esztendőben, ez nem újdonság és meglepetés a mennyei Atya számára, hiszen ő mindenkinél jobban ismer, de ezzel együtt is, jobban szeret engem, mint bárki más. A legrosszabb, legszörnyűbb gondolataimmal, bűneimmel is tisztában van, de ez nem tántorította el attól, hogy kész legyen a legjobbat, a legtöbbet előhozni az éltemből, amennyiben én is kész vagyok erre és kérem őt rá! 2022, ha végigéltem, akkor az én évem volt, az én időm, az én lehetőségeim, amit felülről kaptam. Most eljött az ideje, hogy visszanézve ne csak magamat lássam, hanem azt a mennyei kezet is, amely mindvégig a tenyerén hordozott!

Mennyei Atyám, köszönöm, az elmúlt évemet, mindazt, amin átvezettél és amit megtanítottál! Hálát adok, mert tenyereden hordoztál, akár tűzben jártam, akár a sötétség mélységein kellett keresztülhaladnom!

*Revideált új fordítás

2022. december 30., péntek

Napi felülről:

“A kezében szórólapát van, amellyel elválasztja a búzát a pelyvától. A tiszta búzát magtárába gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel megégeti.”

Máté evangéliuma 3. rész 12. vers*

Áldott pénteket, az értéktelen, felesleges és időpazarló szokásaink, dolgaink felismerését, elvetését és kizárását, az értékes, maradandó és jövőt építő magok, lehetőségek megragadását és használatát kívánom minden testvérem számára!

Ami segítség volt egy adott élethelyzetben, az később visszatartó erő lehet, ha nem vagyunk képesek felismerni az igazán értékes lehetőségeinket a vágyaink sokasága közt. A pelyva, a gabonaszemeket burkoló elszáradt fedőréteg könnyen ég, de kevés ereje van lángjának. El kell távolítani ahhoz, hogy eljussunk az értékes szemekhez, amely táplálék és egyben a jövő reménysége is. Az életünk sok területén szükséges ez a szétválasztás ahhoz, hogy eredményesen és gyümölcsözően tudjunk továbblépni. Amíg ragaszkodunk a tegnap külsőségeihez, az eddig velünk élő, de mára erőtlenné vált szokásainkhoz, addig sok áldás-magot fogunk elvesztegetni a saját hibánkból, lustaságunkból és kényelmességünkből. A cséplés, a gabona szétválasztása a pelyvától időt, erőt és odafigyelést igénylő művelet, de elengedhetetlen. A saját életmódunk, gondolkodásunk és tetteink is megérettek az átvizsgálásra, a határozott szétválasztásra és az értékek megragadására, mert csak így lehet majd jobb, teljesebb és az életet támogató új időszakunk függetlenül attól, hogy most hol tartunk.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megajándékoztál a jövő reménységével! Segíts, hogy legyen erőm elengedni minden értéktelent és megragadjak minden tőled kapott lehetőséget, ami az életre vezet!

*Egyszerű fordítás

2022. december 29., csütörtök

Napi felülről:

“Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.”

Máté evangéliuma 5. rész 44-45. vers*

Áldott csütörtököt, a harag, neheztelés és bosszú rábízását a Mindenhatóra, és a szeretet valóságos megélését kívánom minden testvérem számára a mennyei Atya segítségével!

A gonosz kihasznál másokat, megtéveszt, becsap, hogy elérje saját önző céljait. Rombol, pusztít és gyűlöletet szít, miközben azt hangoztatja, hazudja, hogy az igazságot képviseli. A jó ember jót tesz azokkal, akik jók hozzá, de megveti mindazokat, akik rosszak. A mennyei Atya gyermekei azonban tudják, hogy önmaguktól, önmagukban nem tudnak jók lenni, mert tele van a szívük váddal, fájdalommal és félelemmel, de rátaláltak arra, akivel együtt teljes lehet az életük. Megismerték azt, aki az élet igazi forrása, aki őket is mindenkinél jobban szereti. Felfedezték, hogy nem a világnak kell megváltoznia körülöttük ahhoz, hogy boldogok legyenek, hanem nekik kell másképpen látniuk, nézniük még az ellenségeiket is. Megtapasztalták a szeretet erejét, amely nem jutalom, fizetség vagy viszonzás, hanem esély és lehetőség teremtése a másik számára érdemeitől függetlenül. Az igazukat, sérelmeiket rábízták a Megmentőjükre, hogy ő tegyen majd igazságot és ítéljen meg minden embert. Ez a szeretet valódi szabadsága, ami lehet, hogy komoly áldozatot hoz mindezért, de a végén a győzelem is az öve lesz!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy akkor is szeretettél, amikor nem foglalkoztam veled, hogy eljöhessen az az idő, amikor az életem lettél!

*Revideált új fordítás

2022. december 28., szerda

Napi felülről:

“Azért írunk most nektek erről, hogy ti is együtt örüljetek velünk.”

János első levele 1. rész 4. vers*

Áldott szerdát, a közös öröm vágyát, megélését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Az öröm virága sok helyen bontogatja szirmait, de teljességben pompázni csak a közösség kertjében képes. A legkisebb szépségnek, eredménynek is szabad és kell is örülni, de az együtt megéltek megsokszorozhatják az élmények hatását. Ráadásul a tiszta öröm nem csupán arról a mámoros pillanatról szól, amely megérint bennünket, hanem sokkal mélyebb és maradandóbb gyümölcsöket is eredményezhet, amelyekre szükségünk van, hogy emberek legyünk és maradjunk. Az öröm nem hab a tortán, nem csak emberi létünk élvezetes fűszere, hanem mennyei eredetű és erejű amennyiben jól és közösen használjuk. Mindenkinek van születésnapja, de valódi örömforrássá akkor válik, ha van kivel ünnepelni, hálát adni és osztozni. A mennyei Atya azt akarja, hogy vele is legyen lehetőségünk együtt gyönyörködni a jóban, ezért küldte el fiát, hogy általa és benne hozzánk is elérkezzen a meghívó a győztesek nagy ünnepségére. Szükséges szólni, írni, tenni és lépni, hogy a szeretet áttörjön falakat és határokat, az öröm pedig teljessé lehessen bennünk és közöttünk!

Mennyei Atyám, köszönöm a velem, velünk megosztott örömödet, jókedvedet és áldásaidat!   

*Egyszerű fordítás

2022. december 27., kedd

Napi felülről:

„Ellenben növekedjetek Urunk és Megmentő Jézus Krisztusunk jóindulatában és megismerésében! Részére a dicsőség most is, és az Örökkévalóság napjáig! Ámen.”

Péter második levele 3. rész 18. vers*

Áldott keddet, Jézus Krisztus jóindulatának örömét, ismeretét és dicsőségét kívánom minden testvérem részére!

Azzal, hogy megérkezett közénk a Szabadító, a Megmentő Szeretet, az Örök Élet is térdhajlításnyi közelségbe került hozzánk. A mennyei Atya jóindulata, kegyelme és örömteljes segítőkészége kézzelfogható vált. Ez lehet számunkra az az éltető talaj, amelyben azzá növekedhetünk, akinek megszülettünk. Itt, akkor is erőforrást fogunk találni, amikor mindent kiszárít körülöttünk a gyűlölet, a gonoszság és az eltévelyedés. A sok okoskodás, emberi bölcselkedés és összeesküvés elmélet előtt, helyett azt érdemes megismerni, ami és aki a valóságos javunkat munkálja. Ez a növekedés egyben elvezet a jó gyümölcsökkel teljes létre is, ahol a cél mások életének megédesítése, táplálása és előmozdítása, miközben mi magunk is gyarapodhatunk az áldásokban. Minél jobban felragyog számunkra Urunk dicsősége a körülményeink ellenére is, és naponta megadjuk az őt megillető helyet, tiszteletet neki, annál többre fogunk jutni, hiszen a dicsőségét önként és jóakaratából megosztotta velünk is. Vele minden nap reményteljes, mert nála van a jövőnk kulcsa!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem csak most, de életem minden napján számíthatok rád!

*Saját fordítás

december 26., hétfő, Karácsony második napja

2022. december 26., hétfő, Karácsony második napja

Napi felülről:

„Dicsőség a mennyei magasságokban Istennek és a földön békesség a jóakarat embereiben.”

Lukács evangéliuma 2. rész 14. vers*

Áldott hétfőt, békességes szívvel megélt karácsony másodnapját kívánok minden testvérem számára!

A dicsőség és békesség az emberi létben általában elég távoli állapotok egymáshoz képest. Aki dicsőséget akar magának és ezért mindent feláldoz, az sokszor igen távol kerül a lélek békességétől.  Istennel együtt azonban minden a megfelelő helyére kerül! Mivel ő minden jó forrása, eredete és kezdete, ezért az őt megillető dicsőség, magasztalás nem hízelgés vagy önkényeskedés, hanem a valóság felismerése és kimondása. Jézus Krisztus születésével a mennyei dicséret hangja megjelent a földön is. Békességet hirdetett mindazoknak, akik az Örökkévaló jóakaratában reménykedtek, akik nem embereket dicsőítettek vagy emberektől várták az imádatot, hanem készek voltak Istent dicsőíteni és magasztalni. Karácsony lassan véget ér, de üzenete, ereje és valósága folytatódik az életünkben, ha az ünnepelt ténylegesen velünk marad a hétköznapok szürkesége idején is. Nincs szükségünk ehhez arra, hogy nekünk is angyalok kórusa jelenjen meg, habár ezt sem fogjuk majd nélkülözni, de arra ige, hogy megmaradjunk a jóakarat embereinek, minden rossz, gonosz és ártó szándék ellenére is!

Mennyei Atyám, dicsőítelek, mert jóakaratod magával ragadott és felemelt hozzád Jézus Krisztusban!

*Saját fordítás

2022. december 25., vasárnap, Karácsony első napja

Napi felülről:

„És megszólította őket az angyal: „Ne féljetek, mert íme jó hírt hozok nektek, nagy örömet, amely az egész néphez eljut majd!”

Lukács evangéliuma 2. rész 10. vers*

Áldott, békességben, örömben és szeretetben gazdag karácsonyt kívánok minden testvérem számára!

Megérkezett, itt van, de nem kell, hogy el is köszönjön! Vannak ünnepek, amelyekkel kifejezetten a régmúlt dicsőségére emlékezünk, mert jó abból is erőt meríteni. A születésnapok már inkább a jelen öröméről szólnak, még ha ez is a múltból táplálkozik. A karácsony még ennél is tovább megy, hiszen egy több, mint kétezer éves történet elevenedik meg minden évben, azért, hogy ezeket a napokat átjárja a szeretet, az ajándékozás jó íze és illata. Valójában azonban a jövőnk örömteli lehetőségét hirdeti meg! Arról szól, hogy Istennek fontos vagyok én is! Eljött közénk, mint kiszolgáltatott gyermek, hogy átélje az emberi lét minden vajúdását, kínját és valóságát, hogy kiszabadítson bennünket a halál fogságából és magához hívja mindazokat, akik hisznek benne és neki. Ez a jó hír, amelyet az angyal meghirdetett azon az éjszakán az őrködő pásztoroknak! Ez jutott el hozzánk is, hogy a reménység ne távozzon el, köszönjön el szívünkből az ünnepek elmúltával sem, hanem velünk éljen most és mindörökké!

Mennyei Atyám, köszönöm a jó hír örök örömét, amely Jézus Krisztusban az én legszebb és legnagyobb ajándékommá lett!

*Saját fordítás

2022. december 24., szombat, Szenteste napja

Napi felülről:

„Így történt meg, hogy miközben ott tartózkodtak, teljesedtek be annak a napjai, hogy szülnie kelljen, és megszülte fiát, az elsőszülöttet, majd bepólyálta és jászolba fektette le, mivel nem volt számukra hely a lakásban.”

Lukács evangéliuma 2. rész 6-7. vers*

Áldott szombatot, békességes szentestét és örömteli ünneplést kívánok minden ismerősöm számára!

Ami Józsefnek, Máriának és az újszülöttnek akkor egy megalázó és kellemetlen történettel indult, az később örömünneppé lett. Lehet, hogy a lakásokban, szobákban és otthonokban nem volt hely egy szülésre készülő család számára, de az Örökkévaló egy istállóban is végbe tudta vinni jóakaratát és mennyei tervét. Az emberi önzés, kirekesztés azóta is tengernyi szenvedést, fájdalmat és keserűséget okozott már, de az Úr irgalma sem lett távolabb tőlünk! A szeretet el tud keseredni, de nem adja fel, azért, mert valahol nem fogadják tárt karokkal, hanem szülőszobává alakítja át még azt a helyet is, amelyet mások az állatok számára készítettek. A szeretet csodák nem azért és nem ott születnek meg, ahol emberileg minden tökéletesen elő lett készítve, hanem abban teljesednek ki, hogy vannak tiszta szívű, vágyú és akaratú emberek, akiknek a lelke fogékony a jóra, minden rossz ellenére is. Az életet ünnepelni egy jászol mellett is felemelő, ha a szeretet valóságosan jelen van, de dúsgazdagon terített asztal mellett is elkeserítő, ha hiányzik a békesség.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által megszületett az én örök és teljes életem is!

*Saját fordítás

2022. december 23., péntek

Napi felülről:

„Így felment József is Galileából, Názáret városából, Júdába, Dávid városába, amely az úgynevezett Betlehem, hiszen ő Dávid házából és családjából származik, hogy névjegyzékbe vegyék a neki eljegyzett, szíve alatt magzatát hordozó Máriával együtt.”  

Lukács evangéliuma 2. rész 4-5. vers*

Áldott pénteket, minden nehézség, kihívás mellett is szeretetteljes, közös és reményteljes ünnepi előkészületeket kívánok minden testvérem számára!

Más időben, más helyzetben talán különleges kiváltságnak számított volna, hogy valaki az ősi királyi család leszármazottja, de József számára inkább teherré vált ezekben a napokban. Egyedül is problémát okozott volna, hogy egy császári parancs miatt hetekre kiesik a munkájából, és kénytelen, kényszerű távoli rokonaihoz ellátogatni, akik már nélküle is tele voltak vendégekkel. Ezt még csak fokozta, párjának, a gyermekét váró Máriának a helyzete, akinek vele kellett tartania, hiszen ők már összetartoztak. Ezzel nem egy ünnepi látogatás vette kezdetét, hanem egy fárasztó, látszólag teljesen felesleges, de veszélyes felfelé tartó utazás. Mégis nekivágtak, mert rájuk is vonatkozott a törvény, akár egyet értettek vele, akár nem, a többi pedig már igazi, nagybetűs történelem lett! Nem az számított, hogy ekkor mit éreztek, milyen gondolatok kavarogtak a szívükben, hanem az, hogy el merték-e hinni, hogy az Örökkévaló velük van, velük lesz, akármi is történik útközben és majd Betlehemben. Ők csak sejthették, de később világossá is vált, hogy mindez Isten fia megérkezésének az előkészületeihez tartozott, akiben a menny dicsősége találkozott az emberi, földi nyomorúsággal.

Mennyei Atyám, hála, hogy mindez értem is megtörtént!

*Saját fordítás

2022. december 22., csütörtök

Napi felülről:

„Háborogjatok, de ne éljetek bűnben! A nap le ne nyugodjon a felháborodásotokkal!”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 26. vers*

Áldott csütörtököt, az ünnepekre és minden egyes hétköznapunkra a lelkünk hatékony felkészítését és elrendezését kívánom minden testvérem számára!

A felháborodás, kiakadás, harag abból támad a lelkünkben, hogy valami vagy valaki bántja az igazságérzetünket. Ez egy vészjelzés, arra, hogy határsértés történt ezen a területen. Minél nagyobb békesség van a szívünkben, annál erősebb a védelmünk a bosszúságokkal szemben. Minél jobban meg és le vagyunk terhelve, annál több dolgot érzünk bántásnak másoktól és annál inkább ki vagyunk szolgáltatva saját érzelmi felindulásainknak. Ezt még súlyosbítja az is, hogy a saját igazunk nagyon elfogult, részlehajló és sokszor önző is, ami torz lelkiismerethez vezet. Ezt elfojtani, letagadni vagy tünetileg kezelni nem érdemes, mert csak még nagyobb bajt okozhat. A szívünk lecsendesedése, megnyugvása és megbékélése a lelki egészségünk alapja. Erre megfelelő időt kell szánni, de halogatni veszélyes, nehogy tovább fertőzzön másokat is. A mennyei Atyának van hatalma arra, hogy amennyiben kérjük és igényeljük, akkor először helyreállítsa, megtisztítsa a lelkiismeretünket, majd a békességét is a szívünkbe árassza!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem kell saját haragom tüzében elégnem, hiszen te lettél a békességem igazsága!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!