2023. június 2., péntek

Napi felülről:

„Pedig szól hozzánk Isten sokféleképpen, szól, nem csak egyszer, de többször is! Csakhogy nem értjük, vagy nem törődünk vele!”

Jób könyve 33. rész 14. vers*

Áldott pénteket, Isten megszólító jóakaratának megértését és csodálatát kívánom minden testvérem számára!

Az, hogy Isten szól hozzánk különböző módon és formában még nem jelenti azt, hogy észrevesszük, figyelünk rá, vagy komolyan is vesszük üzenetét. Az egész teremtett világ az ő bölcsességének, találékonyságának és sokoldalúságának eleven olvasókönyve. A saját létünk és lelkünk is az ő képének lenyomata. Minden nap tudva vagy tudatlanul, de szembenézünk ezzel a csodálatos ismerettel, de nem feltétlenül foglalkozunk vele. A kezünkbe vehetjük, olvashatjuk azokat a bizonyságokat és ígéretek, amelyek a Biblia kijelentésén keresztül szólítanak meg bennünket. Néha álmokban, máskor tragédiákat felhasználva próbál beszélni hozzánk az Örökkévaló. Emberek, ismerősök vagy ismeretlenek által kapunk bátorítást, figyelmeztetést és útmutatást. Jézus Krisztus a testé lett Ige, a mennyei Atya szeretetének élő megjelenése, valóságának mélysége. Nem az a kérdés tehát, hogy szól-e hozzám is az Isten, hanem sokkal inkább az, hogy akarom-e érteni, és törődök-e bármilyen módon megszólító akaratával, magához hívó üzenetével?

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy sokféle módon és formában beszélsz hozzám, mert fontos vagyok számodra!

*Egyszerű fordítás

2023. június 1., csütörtök

Napi felülről:

„Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté.”

Pál első levele a korinthusiakhoz 15. rész 53. vers*

Áldott csütörtököt, a romolhatatlan és halhatatlan élet dicsőségének reménységét és megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Amikor életidegennek érezzük a lelkünkben, a testünk romlását, gyengülését és pusztulását, akkor azt nem véletlenül gondoljuk így. Hiszen van ennél egy még erősebb törvényszerűség, hiszen az Örökkévaló hasonlatosságára lettünk megteremtve. Egyrészt akármennyire is hadakozunk az elmúlás ellen, az bele van kódolva a szervezetünkbe. Kitalálhatunk gyógymódokat, megpróbálhatjuk meghosszabbítani a napjainkat, de ami halandó ettől még nem lesz halhatatlan. Amikor maga az Isten tesz csodát a fizikai testünkkel és ad számunkra egy újabb esélyt, akkor is csak a romlandó javítása történink meg, de nem lesz romolhatatlan. Ezeken túl azonban a lelkünk sokkal többre vágyik, a megoldás pedig ott van a mennyei Atyánál, aki ezt a földi életet is ajándékba adta nekünk, de ebben csak az előízét, árnyékát és lehetőségét tapasztalhatjuk meg a nekünk szánt igazi kincsnek. Nem a halandó elmúlása felett kell keseregnünk, hanem ennek az idejét felhasználni arra, hogy beteljesüljön rajtunk és bennünk a halhatatlan. Nem a romlandót siratni, hanem a romlandó által megtalálni és megragadni a romolhatatlant.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által engem is a romolhatatlanság és halhatatlanság ruhájába öltöztetsz, mert ez a te jó terved az életemmel!

*Egyszerű fordítás

2023. május 30., kedd

Napi felülről:

„Az okos ember előre látja a bajt, és kitér előle, az ostoba pedig nekimegy, és megszenvedi.”

A példabeszédek könyve 27. rész 12. vers*

Áldott keddet, a bölcs előrelátás megértését, tanulását és gyakorlását kívánom minden testvérem számára!

Nem minden rossz dolog ér minket váratlanul. Még azok közül is, amelyeket úgy élünk meg, hogy hirtelen törtek ránk, legtöbbet már előre lehetet volna látni, ha figyelünk a jelzésekre. A betegségeink egy része sem akkor kezdődik, amikor a fájdalmaink, konkrét panaszaink már megjelennek, hanem azzal, amikor olyan életmódot folytatunk, amelynek egyenes következménye lesz az egészségünk károsodása. Az okos, értelmes nem csak látja a rá váró veszélyt, hanem kifejezetten számol vele, ezért változtat az életvitelén, hogy elkerülje a veszélyes csapdákat. Ostoba viszont még dicsekszik is meggondolatlanságával, mert amíg nincs meg a baj, a betegség és az összeomlás, addig büszkén lehet szembe menni a veszéllyel. Utána pedig, marad a vádaskodás, hibáztatás és a keserűség. Mennyivel hasznosabb bölcs előrelátással kimaradni a veszedelemből, mint együgyű módon belesétálni a rosszba, amit követhet a tűzoltás és a károk helyreállítása, amit csak magunknak köszönhetünk. Az értelem, ha megfelelően használjuk akkor olyan, mint egy távcső, amivel messzebbre láthatunk a megszokottnál, ha azonban félretesszük, akkor vakon fogunk haladni, ahol elkerülhetetlen a bukás.

Mennyei Atyám, hálát adok az értelmes és bölcs gondolkodás lehetőségéért és védelméért, amely segít elkerülni a saját magam okozta bajok csapdáit!

*Egyszerű fordítás

2023. május 29., Pünkösdhétfő

Napi felülről:

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” 

Az apostolok cselekedetei 2. rész 3. vers*

Áldott pünkösdhétfőt, felülről érkező, szívünket átható, megragadó és átformáló Lélek-tüzet kívánok minden testvérem számára!   

Az apostolok a zúgó szélroham után, ami a Szentlélek érkezésének a jele volt, látható módon is megtapasztalhatták jelenlétét. A lángnyelvekhez hasonló alakban egyenként nyugodott meg rajtuk a Lélek ereje, ami a testüket nem égette meg, de a lelküket tűzbe hozta. Jézus Krisztus ezt a mennyei lángot ígérte meg és küldte el hozzájuk, hogy velük maradjon egész életükben. Ez az a vigasztaló, bátorító és lelkesítő tűz, ami képes kiégetni az életünkből mindazt, ami istentelen, gonosz és önző, hogy a tiszta, maradandó és értékes kincseknek helye legyen. Akkor is bennünk lángol, amikor elfáradunk, elcsüggedünk és egyedül vagyunk és összeköt bennünket a mennyei otthonunk tüzével. Olyan gondolatokat, szavakat ültet a szívünkbe, olyan tettekre hív és bátorít, amelyek felülről érkeznek és magunktól sohasem tudnánk kitalálni. Megerősíti és kimondja a lelkünkben, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, akire mindig számíthatunk, akinek fontosak vagyunk és feladattal, küldetéssel bízott meg bennünket ezen a földön.

Mennyei Atyám, köszönöm, a Szentlélek szívemet átformáló szeretettüzét, amely a reménységem táplálója, erőm megújítója és a békességem alapja lett!

*Revideált új fordítás

Programjaink: 2023. május 28 – június 4.

2023. május 28., Pünkösdvasárnap

Napi felülről:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.”

Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-2. vers*

Áldott pünkösdvasárnapot, a Szentlélek csodálatos jelenlétét, megújító erejét és hitlépésekre bátorító hatását kívánom minden testvérem számára!

Pünkösd eredetileg az aratás kezdetéhez kapcsoló nemzeti ünnep volt, amikor az új termés betakarítása elindulhatott. Ennek a megünneplésére érkeztek sokan Jeruzsálembe a világ számos tájáról, hogy rokonaikkal együtt részt vehessenek ebben az örömben. Ezt az kedvező napot választotta ki az Atya arra, hogy Szentlelkét csodálatos módon kiárassza mindazokra, akik a feltámadt és tíz nappal korábban mennybe ment Jézus Krisztusban hittek és bíztak. A szélroham zúgása nem egy házat szokott betölteni, hanem a külső világot, de most valami olyat jelzett, ami a mennyei aratás kezdetét indította el. Az apostolok, akik átélték és tanúi lehettek mindannak, ami Jézus Krisztussal történt együtt voltak, egy helyen, mert várták, hogy mi lesz a következő nagy tette az Örökkévalónak. Ők élhették át elsőként, ahogy a megígért Lélek először betölti a házat, ahol ültek, majd őket magukat is. Ez egy új korszak nyitánya lett, ami azóta is tart. Eljutott egészen a mi lakóhelyünkig és ma is azt a célja, hogy megújítson bennünket, hogy általa felülről született életet élhessünk az ő erejével és vezetésével.

Mennyei Atyám, hálát adok a Szentlélek kiáradásáért, mai napig tartó munkájáért és az engem is átformáló erejéért!

*Revideált új fordítás

2023. május 27., szombat

Napi felülről:

„Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.”

Jeremiás siralmai 3. rész 24. vers*

Áldott szombatot, az életünk legjobb részének minél teljesebb felfedezését, megismerését és biztonságát kívánom minden testvérem számára!

Az igazi győzelem az életből fakad és az életet táplálja, a Teremtő pont ezért álmodta meg és valósította meg ezt az élettől nyüzsgő földet. Tele van kihívással, harccal és küzdelemmel, de ettől lehet egyre inkább erősebb. A testi életünk végessége azonban határokat szab ennek a növekedésnek, miközben a lelkünkben arra vágyunk továbbra is, hogy boldogok és győztesek legyünk mindörökké. Ez a felülről kapott örökségünk első része, ami akkor fog tökéletesen beteljesedni, amikor el is fogadjuk ezt az isteni ajándékot. Amikor a lelkünk belesimul a mennyei Atya jó tervébe és minden gonoszságunk, méltatlanságunk és gyengeségünkön felett meglátjuk felragyogni szeretetét. Aki az Örökkévalót választja osztályrészének, mert felismerte, hogy Jézus Krisztusban kinyílt számára ez a lehetőség, az teljes bizalom tekinthet az ismeretlen jövő elé. Lehet, hogy vár ránk még sok fájdalom, próba, sőt kísértés, de már jó kezekben lehetünk, amelyek képesek átvinni bennünket a halálból az életbe, a vesztes helyzetből az örök győzelem otthonába!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te lettél az osztályrészem! Benned bízom, reménykedek most és mindörökké!

*Revideált új fordítás

2023. május 26., péntek

Napi felülről:

„Most azonban távolítsátok el ti is mindezeket: a haragot, a dühöt, a gonoszságot, a káromlást, a gyalázkodást a szátokból!”

Pál levele a kolosséiakhoz 3. rész 8. vers*

Áldott pénteket, a tiszta, egyenes és építő szavaink, egészséges beszédünk állandó jelenlétét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Nem csak a testünket képes megfertőzni különböző betegség, de a beszédünket, gondolkodásunkat, sőt még a lelkünket is. Az ilyen jellegű veszélyek nagy részét ki tudja szűrni a lelkiismeretünk, a megfelelő neveltetésünk és a jellemünk, de ezek lehetősége véges. Olyan környezet és társaság, ahol elfogadott, sőt elvárt a gyűlölködő, aljas és megszégyenítő beszéd előbb vagy utóbb lerombolja azokat a védelmi vonalakat, amelyek megóvhatnának bennünket a gonoszságtól. Amikor érzékeljük, hogy bennünket is elért, és már a bensőnkbe férkőzött a kerűség, gyalázkodás és maró gúny mérge, akkor minél gyorsabban és hatékonyabban orvosolni kell, nehogy maradandó károsodást okozzon a szívünkben, vagy másokéban. Itt már nem elég, ha megpróbálunk viselkedni és visszafogni a gonosz indulatainkat, hanem határozottan el kell távolítani magunkból ezeket a törekvéseket. Nem szabad megvédenünk őket az igazunk hangoztatásával, mert csak bajt hoznak ránk! Ki kell írtani a gyökerüket is a szívünkből, hogy a beszédünket se fertőzzék tovább!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy tiszta, egyenes és építő gondolkozásra, beszédre hívtál el és tanítasz!

 *Saját fordítás

2023. május 25., csütörtök

Napi felülről:

„Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.”

Mikeás próféta könyve 7. rész 11. vers*

Áldott csütörtököt, a reményteljes jövő bizonyosságát, hitét és beteljesedését kívánom minden testvérem számára!

Nem tudunk minden nap valami jóban reménykedni, pedig igényünk lenne rá. Mindig vannak olyan időszakok az életünkben, amikor annak is tudunk örülni, hogy túléljük egyik napot a másik után és a legnagyobb kívánságunk csupán annyi, hogy képesek legyünk kipihenni a fáradságunkat. Ez első sorban abból fakad, hogy a lelkünk csak akkor képes szárnyalni, amikor a reménység éltető, felemelő szellői magasba emelik és onnan bepillantást nyerhet egy szebb jövőbe. Viharos időben, a betegségek sötét és komor felhői alatt, a nem várt nehézségek villámcsapásai közt ez szinte lehetetlen. Ezért annyira lényeges, hogy legyenek olyan ígéretek a szívünkbe írva, amelyek nem embertől függenek, amelyeket a mennyei szeretet égette a lelkünkbe, ezért akkor is működnek, amikor már a testünk sem. Annak a bizonyossága, hogy eljön még a felépülés napja, nem beszűkül, hanem kitárul a lehetőségek tárháza, új és eddig ismeretlen területeket fedezhetünk fel, mert erre maga az Örökkévaló adott biztosítékot számunkra Jézus Krisztusban. Ennek egy szelete itt a földön, de a nagyobbik része a mennyei otthonunkban vár ránk!

Mennyei Atyám, hálát adok ígéreteid bizonyosságáért és az abban való reménység beteljesüléséért!

*Revideált új fordítás

2023. május 24., szerda

Napi felülről:

„Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.”

71. zsoltár 7. vers*

Áldott szerdát, az Örökkévaló védelmező erejének jelenlétét, megtapasztalását és bizonyságát kívánom minden testvérem számára!

Mások csodálatát sokféleképpen kivívhatjuk, de ettől is fontosabb, hogy olyan jellé váljunk, amely a helyes utat mutatja felfelé mindazoknak, akik vágynak rá. Az Istenbe vetett hitünk ne egy gyenge szalmaszál legyen, amely nem tud kihúzni a bajból, nem képes megmenteni a csüggedés mocsarából és a próbák tűzét sem képes kiállni, hanem egy biztonságos menedék, rendíthetetlen oltalom és erős kőszikla, amely a legnagyobb viharokban is helytáll. Az életem nem akkor lesz boldog, megelégedett és egészséges, ha elkerülnek a bajok és küzdelmek, hanem amikor jó helyen és megfelelő védelem alatt áll a lelkem. Nem lehet annál nagyobb biztonság, mint a mennyei Atya oltalmazó erejének a pártfogása. A legerősebb ember is csak egy véges halandó marad bármit is képzel magáról, bármilyen nagy is a hatalma mások fölött. Az azonban, aki az Örökkévaló védelmét élvezi, akkor is, ha testileg gyenge a győztesek táborához fog tartozni, mert a menny ereje és lehetőségei belépnek az életébe. Sok örömteli meglepetésben és meglepődésben is része annak, aki ezt az utat választja!

Mennyei Atyám, hálát adok oltalmazó védelmedért, amely rendíthetetlen és biztos, mert nem tőlem vagy emberektől függ, hanem a te hatalmadra épül!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!