Naponkénti igei üzenet 
Paróczi Zsolt lelkipásztortól

2023. november 27., hétfő

Napi felülről:

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! ”

Ézsaiás könyve 51. rész 7. vers*

Áldott hétfőt, félelem, rettegés és szorongás alól felszabadult, hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Minden új hét, nap maga előtt görgeti a múlt terhelő szikláit. Amíg van elég erőnk, amíg tart a lendület, a sodrás, addig nincs is ezzel nagyobb problémánk. Súlyos gondokat is képesek vagyunk elhordozni, mert nekifeszülünk és odatesszük magunkat amennyire csak lehet. A környezetünk hozzáállása rendkívül lényeges abban, hogy meddig és hogyan bírjuk a terhelést. Vannak, akik kifejezetten bátorítólag hatnak ránk. Ilyen lehet a társunk, a gyermekeink, testvéreink és barátaink, akik szeretnek bennünket és bíznak bennünk. Értük olyan dolgokat is megteszünk, amit magunktól sohasem. Akik azonban közömbösek felénk, sőt szemrehányó, sértő és megalázó módon viselkednek velünk szemben, azok olyan módon akadályozhatják az előrehaladásunkat, ami miatt elveszítjük az életerőnket. Ezek a vádaskodások, szidalmak és bántások bármily félelmet keltőek is, egyszerűen meg kell szabadulni tőlük. Ez pedig a leghatékonyabban úgy lehetséges, ha rábízzuk a szorongásainkat, arra, akinek van hatalma és lehetősége arra, hogy elvegye rólunk. Ne félj tehát és ne rettegj az emberek véleményétől, mert nem náluk van az igazság, hanem a mennyei Atyánál! Engedd, hogy az ő szeretete legyen úr a szívedben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert szereteted elég erős, hatalmas és valóságos ahhoz, hogy ne kelljen félnem, rettegnem mások véleményétől, sértő és megalázó viselkedésétől!

*Revideált új fordítás

2023. november 26., vasárnap

Napi felülről:

„Tudjátok, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy a bűnt félretegye az útból, és benne egyáltalán nincs bűn.”

János első levele 3. rész 5. vers*

Áldott vasárnapot, a lelkünkre leselkedő mindenféle bűn, gonoszság és hamisság megítélését és határozott elvetését kívánom minden testvérem számára!

Igaz, hogy gyenge, gyarló és esendő ember vagyok, de ez nem lehet hivatkozási alap ahhoz, hogy megadjam magamat a gonosznak, hogy a rossz úton járjak, hogy titkos bűnöket rejtegessek és dédelgessek magamban. Nem hagyott magamra az Isten a kísértés elleni küzdelmeimben. Jézus Krisztus azért jött el, lett emberré, vállalta a testi lét teljes megélését, hogy elvegye, félre tegye a bűnt a menybe vezető út elől. Aki el és befogadja őt, annak megnyílik a lehetősége arra, hogy többé ne önmagának éljen, hanem Isten gyermekeként tanuljon jót tenni, szeretni és küzdeni másokért. A bűn egész életemben körbevesz, kísért és megpróbál tönkre tenni mindent, ami értékes, de nem kell hagynom, hogy uralkodjon rajtam, hiszen már nem a főnököm, nem fogva tartóm vagy a barátom. Jézus Krisztus által egy új reménység költözött a szívembe, a menny szeretete, íze és zenéje. Vele együtt azért lehet győztes az életem, mert ő már megnyerte a legnagyobb csatát értem a kereszten és feltámadásának erejével munkálkodik bennem!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus által új reménységét és bizonyosságot kaptam, mert ő győzött a bűn, a halál és a gonoszság felett!

*Egyszerű fordítás

2023. november 25., szombat

Napi felülről:

„Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?”

Mózes első könyve 4. rész 9. vers*

Áldott szombatot, a felülről kapott felelősségeink felvállalását, betöltését és örömét kívánom minden testvérem számára!

A szüleimet, testvéreimet nem én választottam magamnak, nem én döntöttem a személyükről, de azért már én vagyok a felelős, hogy mit gondolok róluk, milyen felelősséget érzek velük kapcsolatban. Kain és Ábel az első testvérpár lett. Együtt nőttek fel, együtt játszottak, tanultak és fedezték fel a teremtett világot. Elválaszthatatlanok lehettek mindaddig, amíg Kain szívében meg nem változott valami a testvérével szemben. Addig úgy gondolta, hogy Ábel része az életének, boldogságának, vagyis hozzá tartozik. Miután az Úr kérése ellenére engedte, hogy a megbántódás és harag gyűlöletté növekedjen a lelkében már úgy látta, hogy öccse nem áldás, hanem akadály az életében. Nem a testvére többé, hanem az ellensége. Nem tartozik neki semmivel, sőt minél gyorsabban el kell tüntetnie őt a környezetéből, hogy jobb lehessen az élete. Ez vezetett az első gyilkossághoz. A mennyei Atya azonban egészen másként látta és gondolta mindezt. Egyértelműen számon kéri tőle testvérét, Ábelt. Kain minden felelősséghárítása és önző igazságérzete mögött pontosan tudta, hogy igenis védenie, segítenie és óvnia kellett volna öccsét, nem elpusztítania. Amíg a szívemben van felelősségérzet, figyelmes szeretet a családom felé, addig élvezhetem ennek az örömteli gyümölcseit is, amikor ezt elveszítem akkor marad a vádaskodás, viszály és keserűség.

Mennyei Atyám, hálát adok a családi kapcsolataimért, felelőségeimért, amelyek által formálsz, tanítasz és meg is védesz!

*Revideált új fordítás

2023. november 24., péntek

Napi felülről:

„Ekkor így szólt hozzá az Isten: Esztelen! Ma éjszaka a lelkedet visszakérik tőled. Amit pedig magadnak szereztél meg, kié lesz?”

Lukács evangéliuma 12. rész 20. vers*

Áldott pénteket, az időnk, erőforrásaink és lehetőségeink bölcs, előrelátó és Istenre figyelő kihasználását és felhasználását kívánom minden testvérem számára!

Mennyi féltve őrzött értékünk, magunknak összegyűjtött, felhalmozott kincsünk kerül majd a szemetes konténerbe, mert még az utódaink sem tudnak majd vele mit kezdeni. Az életünk során megszerzett javak nagy részét ki sem használjuk, nem is tudjuk élvezni maradéktalanul vagy felhőtlenül, mert annyira rövidnek bizonyul az az idő, amit itt tölthetünk. Pedig nem csupán ennyire lettünk megteremtve! A lelkünk valamit megérez ebből a többől, de a mennyei Atya nélkül nem képes jó megoldást találni erre a kérdésre! Marad az a válasz, hogy itt a földön teremtsünk magunknak valamit, ami a boldogságunkat, kényelmünket és jólétünket minél teljesebben megalapozza. De mindeközben elveszthetjük a lelkünk lényegét, ha kihagyjuk a számításaink során az Örökkévalót, aki okkal és céllal ajándékozott meg bennünket sokféle lehetőséggel. Nem érdemes, sőt halálosan veszélyes csak olyan dolgokért küzdeni, harcolni és időt vesztegetni, amelyek képtelenek a lelkünket mennyei kincsekkel megtölteni. Ezért, amíg kaptunk időt, mindenekelőtt szeressünk úgy, ahogy Isten szeret bennünket megajándékozó gazdagságával!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, mit jelent szeretettel élni, veled gyűjteni és szerinted meggazdagodni!

*Saját fordítás

2023. november 23., csütörtök

Napi felülről:

„A ti engedelmességetek híre azonban már mindenhová eljutott, ezért nagyon örülök nektek! Azt akarom, hogy bölcsek legyetek abban, ami jó, és ne legyen semmi közötök a gonoszhoz.”

Pál levele a rómaiakhoz 16. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, a jóra vezető bölcsességet és a gonosztól való tisztaságot kívánom minden testvérem számára!

Az a vágyam, azt kérem az Úrtól, hogy egyre jobban megismerjem, megértsem és megéljem azt a mennyei bölcsességet, ami a jót munkálja az életemben. A gonosz minden formájától tiszta akarok maradni, hogy ne maradjon bennem semmi, amivel fogságba tarthatna, zsarolhatna vagy jogosan vádolhatna. Szeretnék tiszta szívemből, örömmel és boldogan figyelni és engedelmeskedni annak, aki a legjobban szeret a világon, aki életét adta értem és most is közbenjár az érdekemben. Erre születtem, ezért vagyok ezen a földön, hogy válasszam a jót, de elutasítsam a rosszat! Ebben a küzdelmemben nélkülözhetetlen az a felülről érkező segítség, amely már most összeköt a mennyei világgal. Isten megbocsátó Szeretete, Igéje és Szentlelke. A hit és reménység ereje, bizonyossága. Mindazok példája, akik nem adták fel, végig kitartottak a jó mellett és győztesekként vonultak be igazi hazájukba. Ez többről szól, mint a saját kis vívódásaim, mert a lelkem áldott jelene és boldog jövője a tét. Ma is a jó mellé állok teljes szívemből, akármennyire is gyenge vagyok, mert az az én felfelé tartó utam!

Mennyei Atyám, hálát adok a jóra vezető bölcsességedért és a gonosztól megtisztító, távol tartó szeretetedért!

*Egyszerű fordítás

2023. november 22., szerda

Napi felülről:

„Jézus azonban jól tudta, mit gondolnak róla, és ezt mondta: „Ha egy királyság egyik része a másik ellen támad, az egész elpusztul. Hasonlóképpen tönkremegy az a család is, amelyben belső harcok dúlnak.”

Lukács evangéliuma 11. rész 17. vers*

Áldott szerdát, a család, a közösség és az éltető kapcsolatok megőrzését, helyreállítását és védelmét kívánom minden testvérem számára!

A jó közösség, az elkötelezett testvéri, baráti, családi kapcsolatok olyan kincsek, amelyeket semmi mással nem lehet pótolni ezen a földön. A sikerek, győzelmek és eredmények akkor lesznek teljesek, ha van kivel együtt ünnepelni, a közös öröm teszi teljessé a boldogságot. Ez egy mennyei minta, hiszen pont erre hívott el bennünket az Örökkévaló, hogy osztozzunk vele és egész királyságával együtt az ő győzelmében. Velünk is együtt ünnepelnek az angyalok, amikor a szívünk hazaérkezik, amikor a lelkünk biztonságot talál az Úrnál. Ezért elkötelezetten figyeljük, őrizzük és óvjuk a közösségeink békességét és egységét. A jó kapcsolatok el fogják bírni, hogy őszintén megbeszéljünk mindent, a vitás kérdések végére járjunk, hogy ne kelljen eltitkolni, elhallgatni semmit, de az a közösség végét jelentheti, ha egymás ellen harcolunk, azt gondoljuk, hogy a másikat le kell győznünk, fölé kell kerekednünk. Békességre születtünk, a szívünk békességére, arra, hogy békesség teremtők, építők és őrzők legyünk, minden más mögött a gonoszság munkája áll, amit nem hagyhatunk, hogy eluralkodjék a lelkünkben!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy békességre teremtettél, arra a békességre, ami a szívemben kezdődik, de a kapcsolataimban fog kivirágozni és áldott termést hozni!

*Egyszerű fordítás

2023. november 21., kedd

Napi felülről:

„Boldog és áldott, aki tiszteli embertársait, de aki makacs, bajba kerül.”

A példabeszédek könyve 28. rész 14. vers*

Áldott keddet, az embert és Istent tisztelő élet jó gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

A kemény, makacs és konok szív lehet, hogy folyamatosan hajt előre, de nagyon veszélyes utakra fog vezetni. Egyrészt beszűkül számára az élet teljessége és az ügyek sikere sokkal fontosabb lesz, mint az emberi kapcsolatai. Másrészt eljön az a pont, ahol össze fog törni, szét fog esni, mert az érzékenység, tisztelet és szeretet hiányzik belőle. Egy fa lehet, hogy elveszti néhány ágát a viharban, de akkor is tovább fog növekedni, újból kihajt és gyümölcsöt hoz, míg a kemény szikla csak kopni tud megújulni soha. A boldog élet nem valahol vár ránk, hanem a szívünk megfelelő hozzáállása építi fel. Folyamatosan képes fejlődni, növekedni és terhet hordani, mert megvan benne az a félelemmel teljes tisztelet az Élet felé, amely miatt a reménye, hite minden helyzetben megmarad és kivirágzik. Ez az áldott életszemlélet és felfogás arra alapoz, hogy sem az Istennel, sem az embertársainkkal való jó kapcsolat nélkül nem lehet teljes, boldog és örömteli a létünk. Így a kedvesség, türelem és jóság értékesebbé válik, mint bármilyen más siker!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy segítesz, hogy szívem telve legyen érzékenységgel, tisztelettel és szeretettel, mert ez vezet az életre!

*Egyszerű fordítás

2023. november 20., hétfő

Napi felülről:

„Minden keserűség, düh, harag, kiabálás és rágalmazás kerüljön messze tőletek az összes gonoszsággal együtt!”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 31. vers*

Áldott hétfőt, a lélek, közösség és kapcsolatromboló indulatok, gondolatok és megnyilvánulások megítélését, elvetését és távol tartását kívánom minden testvérem számára!

Gaz és gyom magától nő a kertünkben, nem szükséges, hogy még gondozzuk és segítsük is, hogy tovább szórja magjait. Inkább küzdeni kell ellene, gyökerestül kigyomlálni, kiírtani, hogy ne fojtsa meg hasznos növényeinket, virágainkat. A kapcsolataink kertjében mégis gyakran megtűrjük, dédelgetjük, sőt még terjesztjük is a gonoszság sokféle magját, mert bizonyos helyzetekben előnyösnek látjuk azokat a másik legyőzésére vagy megfékezésére. A keserűség, méltatlankodás és zúgolódás nem azért élhet és virulhat bennünk, mert mások rosszak voltak velünk, hanem a saját gondolkodásunk miatt. Mindenképpen fájni fog, sebeket ejt és leterhelő, amikor igazságtalanul, érzéketlenül vagy rosszindulatúan bánnak velünk, de erre nem az a megoldás, ha engedjük, hagyjuk a gonoszt a lelkünkre telepedni, emészteni magunkat és háborogni, hanem minél gyorsabban azonosítani kell a probléma gyökerét, megbeszélni és rendezni azt. Lehet, hogy az derül majd ki, hogy nem is a másik volt a vétkes, hanem én értettem valamit félre, de lehet, hogy éppen ez segít valakinek felismerni, hogy megbántott, pedig nem akart és észre sem vette. Kerüljön nagyon messze tőlünk a gonoszság összes fajtája és formája!

Mennyei Atyám, hálát adok gonoszságot irtó és távol tartó jóságodért, irgalmadért és megbocsátásodért!

*Saját fordítás

2023. november 19., vasárnap

Napi felülről:

„Szeretetével jön felém Istenem.”

59. zsoltár 11a. vers*

Áldott vasárnapot, Isten engem kereső, megerősítő szeretetének valóságos megtapasztalását kívánom minden testvérem számára!

Elég hamar el tudunk tévedni és ezzel együtt el is bizonytalanodni az életünk nagy utazása során. Lehet, hogy évekig küzdünk egy cél, vágy és álom elérése érdekében, mindent felteszünk rá, de amikor a közelébe jutunk vagy elérjük kiderül, hogy csak egy tovatűnő boldogságpillanat. Néha elcsábít bennünket a könnyebbnek tűnő, de hazugsággal kikövezett lehetőségek ígérete, ami hit és lélekölő, mégis nehéz felismerni. Mindeközben az Örökkévaló szeretete nem mond le rólunk, nem adja fel, hátha a rengeteg feladatunk közt, a panaszkodásokon túl, a lelkünk mélyén észrevesszük, rádöbbenünk, hogy ő jön felénk és hozzánk. Megértjük, hogy minden gonoszság, szenvedés és nyomorúságfelhő fölött még mindig ott ragyog a mennyei Atya szeretete. Nem ő hagyott magára bennünket, hanem mi lettünk lelkileg süketek és vakok meghallani, meglátni a minket kereső Istenünket. Ő még szeretetével jön felénk, jóakaratával közelít hozzánk, de amíg mi menekülünk, rejtőzködünk előle, hogy azt tehessük, amit akarunk, addig elveszettek maradunk, pedig az igazi otthonunk ránk vár!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szereteted keresett meg, jött el hozzám, hogy veled hazataláljak!  

*Revideált új fordítás

2023. november 18., szombat

Napi felülről:

„Te hallgasd meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold ügyüket!”

Királyok első könyve 8. rész 45. vers*

Áldott szombatot, a mennyei Atya ránk figyelő, ügyelő és óvó szeretetét kívánom minden testvérem számára!

Salamon király építette Isten népének első kőből, fából készült templomát Jeruzsálemben. Amikor befejeződött az építkezés egy hatalmas ünnep keretében avatták, szentelték fel az épületet. Ennek az egyik legfontosabb része az a királyi imádság lett, amelyet Salamon mondott el térdre ereszkedve, miközben kezét az ég felé tárta. Ez a könyörgés az Örökkévaló hatalmának elismerésére alapozott és irgalmának jelenlétével számolt. Megvallotta, hogy Urat nem lehet bezárni egy számára szentelt épületbe bármily szép is legyen, hiszen Ő a mindenség teremtője. Ezzel együtt mégis Isten figyelő, vigyázó és megbocsátó szeretetének bizonyítéka lehet az imádság háza, amely az Úr mennyei dicsőségének hordozója. Nem a kézzel épített templom kedvéért hallgatja meg a Mindenható a hívőt, hanem a szívben elrejtett, alázatból és hitből felépült mennyei hajlék miatt, amiben csak segítség lehet egy földi épület. Bárhol is legyek, a mennyei szeretet figyel az imádságomra, hallja a könyörgéseimet és mellém áll az ügyeimben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert mindig számíthatok figyelő, ügyelő és óvó szereteted jelenlétére, mert szívemben épül a te házad!

*Revideált új fordítás

bizalom biztonság boldogság békesség bölcsesség család célok döntések erő fejlődés feladat felelősség félelem gyümölcstermés győzelem harcaink határaink hit házasság idő Isten országa Isten segít Isten szeretete Isten terve Isten ígérete kapcsolataink kihívás közösség küzdelem lehetőségek megújulás munka nehézségek növekedés problémák próbák remény siker szeretet vágyak áldás élet életcélok önzés öröm

Szeretettel várunk!