A Templom: Imádság háza minden népnek

„Azután az Örökkévaló ezt mondta Salamonnak: „A Templomra nézve, amelyet építesz, ezt mondom neked: ha rendelkezéseim szerint élsz, ha véghez viszed határozataimat és engedelmeskedsz parancsaimnak, akkor én is beteljesítem apádnak, Dávidnak tett ígéretemet: Izráel gyermekei között fogok lakni, és nem hagyom el népemet, Izráelt.”

1Kir 6:11

„Ami pedig azokat az idegeneket illeti,
akik az Örökkévalóhoz csatlakoztak,
    hogy szolgálják őt,
    hogy szeressék az Örökkévaló nevét,
    hogy szolgái legyenek,
akik megőrzik a szombat ünnepét,
    s vigyáznak, hogy ne törjék meg azt,
akik hűségesen ragaszkodnak
    az Örökkévaló Szövetségéhez,
bizony, őket is fölviszem szent hegyemre!
Megörvendeztetem őket imádságom házában,
    és szívesen fogadom
    égő- és véresáldozataikat oltáromon.
Mert házam imádság háza lesz
    minden nép számára.”

És 56:6-7

Érdekes megfigyelni, miképpen kerülnek Isten közelébe más népek az izráelieken kívül. Isten ígéretei már Ábrahámtól kezdve szólnak minden népnek, az üdvösség lehetősége nyitott a teljes emberiség számára. Isten nem csupán a „kiváltképpen való” zsidó népet szereti, hanem minket is, akik a zsidósághoz képest „idegenek” vagyunk, és ez megnyilvánul az ésaiási igében is. Isten meg akar örvendeztetni bennünket az imádság házában, de ennek feltétele is van – akkor tudja ezt megtenni, ha ragaszkodunk a vele való Szövetséghez, megtartjuk parancsolatait.

Ima:

Hálát adok neked Uram, hogy nem vagyunk a számodra idegenek, hanem hit által a Te néped lehetünk. Köszönöm, hogy az imádság háza minden nép számára nyitva van. Szeretnénk megbecsülni templomodat, drága kincsként őrizni a Veled való szövetséget és hűséges szolgáidként feltárni a Veled való találkozás lehetőségét azok számára, akik ma még idegenként tekintenek templomodra, kívülállónak érzik magukat és távol vannak Tőled. Segíts hűségesen őrizni a szövetséget és örvendeztess meg minket a Te házadban!

A Templom: ahol találkozhatsz Istennel

„Dávid nagyon kedves volt Istennek, és azt kérte tőle, hogy templomot építhessen neki, a Jákób Istenének. Mégis Salamon építette fel a Templomot. De a Magasságos Isten nem olyan templomban lakik, amit emberek építenek. Amint a prófétais mondja:

»Azt mondja az Örökkévaló:
A Menny a trónom,
 és a Földön pihen lábam.
Miféle házat építhetnétek nekem,
 milyen helyet, ahol megpihenjek?
Talán nem az én kezem teremtette mindezeket?«”

Apostolok 7:46-50

Ezen a héten templomba megyünk. Néhány jellemző és kiemelkedően fontos igeszakasz segíthet tisztázni a viszonyunkat Isten Templomához, az imádság házához, az Úrral való találkozás, a közösség megélésének helyéhez.

Dávid törekvése arra, hogy templomot építsen, megmutatja számunkra, hogy az emberben mélyen gyökerezik a vágy, hogy közel kerüljön Istenhez, keresi a lehetőséget, hogy találkozhasson Vele. Ez a vágy már ott lehetett az emberben a Paradicsomból való kiűzetés óta, hiszen elvesztette azt a közvetlen baráti kapcsolatot az Örökkévalóval, ami az édeni állapotot jellemezte. Nem Istennek van szüksége a templomra, hiszen Ő mindenütt jelenvaló, az Ő alkotása a teljes univerzum – hanem nekünk.

Ima:

Köszönöm, Istenem, hogy nem zártad el a Veled való találkozás lehetőségét a bűneink, hiányosságaink, mulasztásaink ellenére sem, hanem adtál egy helyet, ahol találkozhatunk Veled egyenként és közösségben is, ahol áldások várnak és dicsőíthetünk Téged. Hálát adok az imádság házáért és kérlek, erősítsd a szívemben a vágyat, hogy ne csak az otthoni csendességben, hanem a gyülekezet közösségében, az imádság szent helyén is keresselek Téged.

A legjobb gyógyszer a Szeretet!

„Egy bölcs orvos azt mondta: A legjobb gyógyszer a világon a szeretet. És mi van ha nem működik? Kérdezték tőle… Akkor emelni kell a dózist- válaszolta mosolyogva.”

Biztosan többen elmondhatjuk, hogy voltunk már olyan helyzetben, hogy valaki a környezetünkben, szomszéd, munkahely vagy baráti körben nem nagyon kedvel minket valamiért… Egyszer mikor új munkahelyre kerültem, volt valaki aki nem kedvelt, szurkált a megjegyzéseivel, okot keresett, hogy bántson. Nagyon rosszul esett, próbáltam megfelelni, de egy idő után rájöttem, hogy csak lsten segíthet. Elkezdtem imádkozni, hogy Ő változtassa meg a szívét, hogy ne legyen olyan szeretetlen, bántó. Mikor már egy ideje fohászkodtam és nem történt semmi, elkeseredtem, nem értettem, miért nem hallgat meg lsten. Aztán egyszercsak meghallottam a hangját, amint ezt mondta: Te a munkatársadtól vársz szeretetet? Hiszen nem tudja, mi a szeretet. Látod mennyi frusztráció, mennyi kegyetlenség van benne. Te ismered a szeretetet, neked kell adnod neki. Ne várd tőle azt, amije nincs. Meglepődtem, és az volt az első reakcióm, hogyan tudnám szeretni, hisz annyiszor bántott. Viszont a szívemben tudtam, hogy csak ez visz előre. Elkezdtem imádkozni feltétel nélküli szeretetért, megbocsátásért. Legközelebb mikor beszéltünk, mondtam, hogy semmi bajom a személyével, az történt miközben imádkoztam érte, megértette, hogy én az igazságot, igazságosságot képviselem. Egy idő után normális viszony alakult ki köztünk. Ez az eset megtanított, hogy a szeretetet nem várni kell, hanem adni. Biztos ismerős az idézet: “Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak van a legnagyobb szüksége a szeretetre.” Daniel Jay Millman Kívánok ilyen szeretet-adományozást kapcsolatainkban.

Egy szív és egy út

Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is.

Jeremiás 32:39

Isten hűséges és tőlünk is ezt várja. A hűség folyamatos kapcsolat azzal, akit szeretünk. Megmaradni benne, és akkor Ő betölti a szükségeinket az Ő gazdagsága szerint. Ad örömöt, békességet, erőt, bővölködő életet. A családban nagytatám volt az első, aki megtért. Született 9 gyermekük, megtért a felesége is, aztán többen a gyerekei közül is. Rajta keresztül lsten az utódokat is megáldotta, és megadta azt a felismerést, hogy szükségünk van lstenre. Gyermekei különféle életkorban tértek meg, de az elsőszülött fia csak idős korban, mert az volt a vágya, hogy a Szentföldön legyen a bemerítése. Megadatott neki pár éve, 81 évesen merítkezett be a Jordán folyóba. lsten hűséges. Amit láttam és tanultam a nagyszüleimtől és édesanyámtól, az a kitartó imádság volt, mint elsődleges elfoglaltság. Mindennap, egész életükben, az imalistájuk rongyosra lett használva, mert volt, amit nem hamar adott meg lsten. Szívem vágya nekem is ilyen imádkozó emberré válni, törekszem erre minden nap, hogy majd emlékem legyen áldott.

Isten Igéje élő és ható, ma is

Jeremiás 36, A király elégeti a tekercseket. De az lge megsemmisíthetetlen.

A Biblia az a könyv, amely a legtöbb kiadást megért és a legtöbb nyelvre lefordították. A főtéma: az üdvösség és a mártírok vére. Minél többet megöltök, annál több lesz belőle, mert az lge dinamit (mondta Tertullianus).

Az lge minden szava igaz és beteljesedik. Az lge = új élet,cselekvő szó „Szívembe zártam a te beszédedet,hogy ne vétkezzem ellened.” Ha félretesszük az lgét a hétköznapokban, az is egyfajta elégetés. Aki tiszteli az lgét, azt lsten is tiszteli és megáldja. Becsüljük meg az lgét, legyünk hálásak érte és éljünk általa mindennap.

Papi öltözet / Istenhez méltó legyen az öltözékünk

2Mózes 28-ban részletesen le van írva, milyen volt Áron főpapi ruhája. Istentől rendelt öltözet volt, mivel az Újszövetségben nincs ez leírva, mi azért nem hordunk papi ruhát (lelkipásztoraink).

A vállukon hordozták a 2 ónix követ, amelyen lzrael 12 törzsének a neve volt, 6-6 egy-egy kövön. A kő a vállon azt jelentette, hogy hordozta a nép terhét, problémáit. Ez azt jelenti, Jézus tud terheinkről, Ő viseli gondjainkat. Ő tud segíteni.

Egy másik táblán a szíve fölött hordozza a neveket, ami azt jelenti, együtt tud érezni velünk. Együttérzett a gyászoló özveggyel, a leprásokkal. Ha ember nem ért meg, Ő megért.

Még az urim és tummim is ott volt a szívén, ami a világosság és tökéletesség-azáltal lsten vezette döntéseket adott.

Előbb lsten elé kerül minden, ami Téged ér.

A homlokdíszbe vésett lstennek szentelt, a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét jelentette.

A bajban kitől várjuk a bátorítást, vezetést? Járuljunk mindig bizalommal lsten királyi székéhez, nála mindig meglesz a válasz.

A gyülekezeti körülmények alakítanak engem, minket

Így kellett őket nevelni, három esztendeig, hogy azután a király szolgálatában álljanak. Voltak közöttük júdaiak is: Dániel, Hananjá, Misáel és Azarjá.

Dániel 1:5b-6

A körülmények alakítanak rajtunk, mert engedjük. Egész életünket meghatározza. Ne engedjük, hogy más határozzon meg minket. Legyünk szilárdak és eltökéltek, maradjunk meg elhatározásunkban. Bármit teszel, menned kell az utadon előre. A sajátodon, saját lstentől kapott meggyőződéssel. Mindent Vele, Jézussal, semmit nélküle.

„Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mássz. Bármit is teszel, nem állhatsz meg: menned kell az utadon előre.” Martin Luther King

Szeretettel várunk!