„Nem csak kenyérrel él az ember!”
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma

Az Újév reménységei II.
Lukács 4,1-30
Jézus megkísértése
4 Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott
2 negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
3 Ekkor az ördög így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré."
4 Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."
5 Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát,
6 és ezt mondta neki: "Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
7 Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez."
8 Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."
9 Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen,
10 mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged;
11 és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben."
12 Jézus így válaszolt neki: "Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet."
13 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.
Jézus Názáretben
14 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.
15 Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.
16 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni.
17 Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:
18 "Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
20 Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött;
21 ő pedig szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."
22 Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: "Nemde a József fia ez?"
23 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban."
24 Majd így folytatta: "Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában.
25 Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken,
26 de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz.
27 Sok leprás volt Izráelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán."
28 Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal,
29 felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák;
30 de Jézus átment köztük, és eltávozott.

 

Részletek